Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Cieslar Jan (15.01.2017 23:33:25)
Dobrý den, chtěl bych pomoci s nájemcem sousedního pozemku. Tento pozemek spolu s naším se nachází dle ÚP v ploše SV, kde je hlavní využití bydlení v RD, a přípustné funkce drobné nerušící podnikání , které svým provozováním i dopravou nesmí ovlivnit okolní zástavbu. Pan nájemce zde však začal provozovat podnikání spočívající ve skladování , balení a prodávání sena, kontejnerovou dopravu s občasnou deponií různých materiálů, jsou zde umístěny nástavby z nákl. automobilů sloužících jako sklady sena, a všeho ostatního, je zde parkováno několika nákladními vozy autodopravy apod. Všechny tyto činnosti jsou provozovány různými stroji - nákl. auta, nakládka a vykládka materiálů je prováděna bagrem a balení sena je prováděno strojem, který poháněn traktorem. Všechny tyto stroje dělají ohromný hluk, a většinou po několika minutách provozu nás donutí opustit zahradu. Toto jednání je v rozporu s platným ÚP obce. Při jednání na oú jme nikterak neuspěli, byli jsme odkázáni, na to že se jedná o stroje na kolech a tudíž není problém. Majitel nám sdělil, že to jako problém nevidí a nic s tím dělat nebude, a s nájemcem dohoda není, pokus skončil výhružkami a poničením našeho auta. Moc bych Vás prosil o radu jak postupovat.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (16.01.2017 15:06:07)
Vážený pane Cieslare, předně děkuji za dotaz. Musím konstatovat, že problematika, kterou jste v dotazu nastínil, je poněkud složitějšího rázu. Předně je třeba se informovat, jak přesně zní ÚP Vaší obce na daném pozemku a jaké je jeho přesné vymezení. Dále by bylo vhodné požádat stavební úřad daného obecního úřadu k vydání jakýchkoliv listin, které souvisí s podnikáním na daném pozemku a především takových, kde je dán souhlas stavebního úřadu či souhlas obce. Obec by tak měla učinit dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Poté, co budete mít k dispozici veškeré dokumenty, bych opětovně podal správně formulovanou stížnost k obecnímu úřadu s tím, že nájemce sousedního pozemku porušuje ÚP daného pozemku v bodech X, Y… Je nutné porušení těchto bodů konkretizovat. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 601/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území stanoví dle svého § 8, že do „…ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.“ Což se dle Vašeho tvrzení děje. Zamítne-li obecní úřad opětovně Vaši žádost, obraťte se na příslušný nadřízený orgán, tedy na krajský úřad. Pokud ani zde neuspějete, nezbyde Vám zřejmě nic jiného, než podat správní žalobu na vydání rozhodnutí úřadu, které svým způsobem zasahuje do Vašich práv a poškozuje je tím. Druhou možností je občansko-právní spor. Můžete daného nájemce/vlastníka pozemku vyzvat, aby dané imise omezil (s tím, že nejen zasahují do Vašich práv, ale navíc porušují ÚP obce). Pokud neuposlechne, je možné podat žalobu. Taková žaloba bude založena na § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten stanoví, že vlastník cizího pozemku se musí zdržet všeho, co by v míře nepřiměřené místním poměrům narušovalo vlastníka/uživatele sousedícího pozemku. Pokud postupuje nájemce sousedního pozemku proti ÚP obce, je takové narušení hlukem jistě v míře nepřiměřené místním poměrům. Celá záležitost může být ale mnohem komplikovanější, pokud danému nájemci tento provoz výslovně povolila obec. Pokud budete chtít s čímkoliv výše uvedeným více pomoci, neváhejte se na mne prosím obrátit. Vězte, že sousedské spory a jejich řešení před správními a soudními orgány mohou být velice zdlouhavé. S pozdravem a přáním pěkného dne Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Monika (10.01.2017 11:36:42)
Dobry den slyšela jsem v radiu,že uřad práce prispívá na bydlení ,když se chci stěhovat za prací,a nevim jestli to je pravda a kde to zjistím.Předem děkuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (11.01.2017 13:02:20)
Vážená paní Moniko, Úřad práce primárně přiděluje dva druhy sociálních dávek, které jsou určené na bydlení. První je příspěvek na bydlení, o který můžete zažádat, jsou-li Vaše náklady na bydlení příliš vysoké a Váš příjem příliš nízký (ale nespadá pod hranici životního minima) a za druhé je to doplatek na bydlení, o který žádáte, pokud Vaše příjmy nepřekračují zákonem stanovené životní minimum. O příspěvek při stěhování se jedná pouze, pobíráte-li již příspěvek na bydlení na „starý“ byt a nyní chcete v dávce pokračovat, ale již by měla být napsána na byt nový. Pokud se stěhujete za prací, úřad práce žádný druh sociální dávky, která by se přispívala na bydlení, nezná. Od 1. listopadu roku 2016 zná ale Úřad práce nově jednorázový příspěvek, pokud se stěhujete za prací a nebo příspěvek na dojíždění za prací (ten se již přispívá od dubna téhož roku), který se může vyplácet každý měsíc (nejdéle po dobu 12 měsíců). Musíte ale splňovat určité požadavky a těch není rozhodně málo. Abyste mohla zažádat buď o jednorázový příspěvek nebo o příspěvek na dojíždění musíte splňovat následující: - být vedena v evidenci Úřadu práce nepřetržitě déle než 5 měsíců - být v evidenci ÚP, protože jste bezprostředně před zaregistrováním přišla o práci kvůli hromadnému propuštění, nebo - být zájemcem o zaměstnání, který je vedený u ÚP, na něhož se vztahuje hromadné propouštění zaměstnanců oznámené ÚP, nebo - být v evidenci ÚP s tím, že na základě rozboru situace na místním trhu práce Vám nebude možné s ohledem na Vaší kvalifikaci, věk, dosavadní praxi, péči o dítě nebo zdravotní stav zprostředkovat zaměstnání v místě Vašeho bydliště - o jednorázový příspěvek ve výši 50 000,- Kč můžete žádat jedině, stěhujete-li se za prací dále než 50 km a pokud v místě výkonu práce budete mít nové trvalé bydliště - měsíční příspěvek závisí na vzdálenosti, kterou dojíždíte. Může být ve výši 1500, 2500 a 3500,- Kč Komise ÚP Vám příspěvek přizná pouze tehdy, uzavřete-li smlouvu s novým zaměstnavatelem minimálně na dobu určitou 6 měsíců nebo na dobu neurčitou. Při jednorázovém příspěvku a při příspěvku na dojíždění podepíšete s ÚP dohodu, v které se zavazujete k tomu, že u nového zaměstnavatele budete minimálně půl roku a pokud to nedodržíte, musíte příspěvek vrátit. Při pobírání příspěvku na dojíždění musíte každý měsíc odevzdat ÚP Vaši výplatní pásku, na základě které vám následně vyplatí příspěvek. Snad je pro Vás odpověď dostačující. Pokud byste potřebovala něco y výše uvedeného rozvést do větších detailů, či s něčím konkrétně pomoci, neváhejte se na mne obrátit. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M, advokát
Petra (05.01.2017 05:59:56)
Dobrý den, musí podat žádost rozvod pouze jeden z manželů (navrhovatel), nebo mohou být navrhovatele oba? dekuji za opověd. P
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (05.01.2017 15:30:05)
Vážená paní Petro, od 1.1.2014 došlo ke změně v postupu při rozvodu manželství. Dle této relativně nové úpravy procesní stránky rozvodu, která je obsažena nově v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je možné podat návrh na rozvod manželství společně a to konkrétně dle § 384 odst. 1 výše uvedeného zákona. V takovém případě soud nezjišťuje příčinu rozpadu manželství a řízení před ním je spíše formalita. Jediným negativem může být, že v takovém případě není výjimečně možné odvolání. Výhodou ale může navíc být, že oba manželé mohou mít pouze jednoho advokáta, takže ušetří jak čas, tak i peníze. Další možností je připojení se jednoho z manželů k návrhu na rozvod, který byl podán druhým z manželů, a to dle § 384 odst. 2 výše uvedeného zákona. Zde je výhodou, že ten z manželů, který „pouze“ udělil souhlas s návrhem druhého manžela, může svůj souhlas odvolat od vynesení rozsudku soudu prvního stupně. Nezapomeňte prosím, že návrh na rozvod (ať už obou manželů nebo jednoho z manželů s připojeným souhlasem druhého), musí obsahovat náležitosti dle § 757 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud budete s čímkoliv potřebovat pomoci, neváhejte se na mě prosím obrátit. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Hana Gregor (01.01.2017 10:11:14)
Dobrý den paní doktorko, ráda bych Vás požádala o radu. S manželem plánujeme stavbu nového domu, který bude financován výhradně z prodeje nemovitosti , kterou vlastním pouze já nikoliv můj manžel. Ten poskytne na výstavbu pozemek, který mu byl darován jeho matkou, takže je jeho výhradním vlastníkem. Ráda bych věděla zda nově postavený dům bude v mém výhradním vlastnictí nebo bude patřit i manželovi. Velmi děkuji Hana Gregor
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (02.01.2017 16:09:19)
Vážená paní Gregor, děkuji za Váš dotaz, na který se nehledá odpověď nijak jednoduše, nicméně řešení se pokusím najít, byť nejsem doktorkou... Všechny předchozí právní úpravy sice vylučovaly z režimu společného jmění majetek, který jeden z manželů získal jen transformací (přeměnou) svého výhradního majetku, nicméně aktuálně platná právní úprava (§ 709 a násl. o zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) užívá formulaci a koncepci poněkud odlišnou a tím bohužel dochází k možným výkladovým nesrovnalostem. Mezi majetkové hodnoty vyloučené ze společného jmění patří také to, co "nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví" – viz § 709 odst. 1 písm. d) citovaného zákona. Je otázkou co je myšleno výrazem "právní jednání vztahující se ...". Zde se nabízí několik možností výkladu. Nejspíš bude správný ten, podle kterého má jít o jakékoli právní jednání, kterým lze nabýt majetkovou hodnotu, která přibude k něčemu, co patří výhradně jednomu z manželů. Tedy patrně i kupní smlouva na prodej Vašeho domu. A aby to nebylo jednoduché, tak dle ustanovení § 709 odst. 2 je součástí společného jmění zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. Je tedy odměna za prodej domu, který dle uvedené informace patří výlučně Vám, i oním ziskem, patřícím do společného jmění? A pokud ano, jak by se takový zisk měl vypočítat? Dle mého názoru bude v daném případě nejzásadnějším výpočet onoho zisku. Podle důvodové zprávy k občanskému zákoníku je přitom zisk vnímán jako výsledná hodnota zjištěná tak, že se od výnosu odečtou náklady. Domnívám se tedy, že částka, kterou byste obdržela za prodej Vašeho domu bude náležet výhradně Vám, nicméně zároveň Vám vznikne dluh vůči společnému jmění ve výši vypočteného zisku z prodeje Vašeho domu. Pokud tedy budete stavět výhradně z Vašich prostředků na pozemku Vašeho manžela, budete výhradním vlastníkem tzv. práva stavby (viz dále), jehož součástí bude daná nemovitost. Narážíme zde totiž na problém vzhledem k tomu, že vlastníkem pozemku je někdo jiný, než by byl případný vlastník nemovitosti. V případě staveb na cizím pozemku nastává speciální režim, který do jisté míry narušuje základní zásadu superficies solo cedit (tedy že povrch ustupuje půdě, podle které se stavby na pozemku stávají součástí daného pozemku). Jedná se o tzv. právo stavby dle §§ 1240-1256 občanského zákoníku. To znamená, že byste k dané nemovitosti měla stejné postavení jako vlastník, ale k přiléhajícímu pozemku byste měla pouze právo užívací. Dalším problémem je, že dané právo stavby je omezeno na dobu 99 let (s tím, že ze spravedlivých důvodů může být krácena i prodloužena). Zároveň je nutno podotknout, že pokud bude chtít manžel prodat pozemek, máte ze zákona předkupní právo a stejný režim je i u stavby, kterou byste vlastnila Vy. Jako určité řešení se nabízí začlenění jak pozemku, tak postavěné nemovitosti do společného jmění manželů (SJM) za současného finančního vypořádání Vašich vzájemných vnosů do SJM (pozemek Vašeho manžela na straně jedné a finanční prostředky za prodej domu na straně druhé, ponížené o zisk).Obě nemovitosti tak budou mít stejný právní režim a zároveň nebude mít postavená nemovitost sníženou hodnotu vzhledem ke shora popsanému právu stavby. Vážená paní Gregor, sama vidíte, že daná problematika není nikterak jednoduchá, budete-li mít jakékoliv doplňující dotazy, neváhejte se na mne obrátit. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Mirek (14.12.2016 12:19:36)
Dobrý den, se sourozencem jsme vlastnili na 1/2 RD.10 let jsem se staral o opravy i údržbu aniž by z jeho strany byla nějaká pomoc .Nyní svojí polovinu prodal s podstatným ziskem. Mohu požadovat nějaké finanční odškodnění? Děkuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (16.12.2016 15:59:50)
Vážený pane Mirku, z Vašeho dotazu předpokládám, že jste prováděl pouze nutné úpravy nemovitosti a údržbu. Též se domnívám, že Váš bratr proti opravám neprotestoval, jen byl v dané věci nečinný. Lze tedy dovodit, že s opravami a údržbou souhlasil, i když jen konkludentně (mlčky). Z tohoto titulu máte právo na vydání poměrné části prostředků, které jste na opravu domu vynaložili, jelikož se Váš bratr bezdůvodně obohatil (tedy prodal polovinu Vámi zhodnocené nemovitosti). Jeho spoluvlastnický podíl zanikl, tedy se lze domáhat již i vydání poměrných nákladů za zvelebování nemovitosti za účelem zhodnocení (v tom máte oporu i před Nejvyšším soudem a to především v judikátu sp.zn. 22 Cdo 216/2011, ze dne 24.1.2013). Bohužel se ale obávám, že jinak než soudní cestou své peníze nedostanete. Samozřejmě je nutné bratra před podáním žaloby na plnění nejdříve vyzvat, aby Vám dané prostředky vynahradil, pokud tak ale neučiní, soudnímu řízení se nevyhnete. V této souvislosti ještě upozorním na možné promlčení Vašeho nároku, kdy platí obecná tříletá promlčecí doba. Pokud budete chtít s čímkoliv blíže pomoci, neváhejte se prosím na mne obrátit. S přátelským pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
Lenka (08.12.2016 20:45:41)
Dobry den potřebuji poradit bydlíme v podnajmu v bytě ale majitel bytové jednotky se dostal do exekuce a jeho budova i s bytem kde jsme v podnajmu byl vydražen a prodán novému majiteli s předchozím majitelem máme uzavřenou smlouvu o podnajmu do roku 2018 může nas novy majitel teto budovy i tak vystehovat?nebo musí dodržet smlouvu? Poradte jak máme dal postupovat.dekuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (13.12.2016 10:52:08)
Vážená paní Lenko, odpověď je ve Vašem případě velice prostá a jednoduchá – nemůže. Občanský zákoník to ve svém § 2224 přímo vylučuje. Nový vlastník nemovitosti jen nemá povinnost plnit cokoliv z nájemní smlouvy nebo cokoliv, co bylo ujednáno s minulým vlastníkem, když tato věc nebo toto plnění jsou nad rámec zákona a on o těchto ujednání nevěděl. To znamená, že například pokud jste se s minulým majitele jednotky a domu dohodli, že Vám bude každé ráno nosit noviny před dveře, tak nový majitel tuto povinnost nemá, pokud o ní prokazatelně nevěděl. Samozřejmostí je, že pokud jste nezaplatili nějaký nájem za trvání vlastnictví předchozího vlastníka nemovitosti, jste jeho dlužníkem a nikoliv dlužníkem nového vlastníka. To už je ale nad rámec Vašeho dotazu, a proto ještě jednou uvádím, že dle občanského zákoníku změna majitele nemovitosti nezakládá důvod pro ukončení nájemní smlouvy ani změnu ujednaných ustanovení o nájmu či jiném plnění v rámci zákona ve smlouvě. Pokud by i tak bylo něco nejasného, s důvěrou se na nás obraťte. S pozdravem a přáním pěkného dne. Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.“
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...