Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.josef suchý (30.01.2017 13:58:12)
arogantní chování stavebního uřadu v Líšni.Již 3 roky vyřizuji stavební povolení na mém pozemku po předběžném zjištění na stavebním uřadě jestli je tento pozemek k čistému bydlení jsem objednal dřevostavbu u Haas Fertingbau do dnešního dne mohu doložit moje náklady 200 000 Kč. a díky neprofesní pracovnici uřadu povolení není mohu po uřadu požadovat vynaložené náklady.rád bych pozemek prodal třeba developerum kteří si z uřadem v Líšni určitě poradí
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (01.02.2017 12:57:32)
Vážený pane Suchý, v prvé řadě je třeba objasnit problematiku lhůt při vydávání úředních rozhodnutí dle správního řádu. Obecně mají úřady lhůtu 30 dní na vydání rozhodnutí, v některých, složitějších, případech pak dnů 60. Poté se lze dovolávat nesprávného úředního postupu z důvodu nečinnosti daného orgánu. Toho se ale nemůže dovolávat účastník, který tuto nečinnost svým jednáním způsobil. Nejdříve by bylo vhodné obrátit se na nadřízený orgán Vašeho stavebního úřadu s žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti dle zákona 500/2004 Sb., správní řád. Nadřízený orgán může poté přikázat správnímu orgánu, aby vydal rozhodnutí, či v některých případech i sám rozhodnutí vydat. Dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem lze poté po úřadu požadovat i náhradu škody vzniklé při průtazích v řízení či z důvodu nečinnosti. Nárok je třeba uplatnit podáním, ve kterém vylíčíte, co požadujete, postupem kterého úřadu vám vznikla škoda, o jaký případ konkrétně šlo (zde je třeba osvětlit důležité okolnosti vašeho případu) a také například jak jste se proti nečinnosti úřadu doposud bránil. Nárok se uplatňuje u Ministerstva pro místní rozvoj. Uplatnění nároku podle zákona o odpovědnosti za škodu je podmínkou pozdějšího uplatnění nároku na náhradu škody u soudu. Přeji šťastné pořízení, s pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
josef (29.01.2017 16:02:39)
Dobry den. nejak jse to nepochopil budu realitce platit kdyz vypovim smlouvu do 14 dni chtel jsem prodat dům ale už necgci velice dekuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (01.02.2017 12:01:09)
Vážený pane Josefe, Smlouvy o zprostředkování u služeb realitních kanceláří se obecně řídí dle ustanovení o zprostředkování a spotřebitelských smluv dle občanského zákoníku. Pokud jste smlouvu podepsal doma, tedy mimo prostory obvyklé k podnikání poskytovatele, můžete jako spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy bez jakékoli sankce. Vaše smlouva by navíc měla obsahovat ustanovení o odstoupení, doporučujeme ji tedy pečlivě pročíst. Pokud toto ustanovení neobsahuje a o možnosti odstoupení jste nebyl ani poučen, lze odstoupit do jednoho roku. Problém může nastat, pokud smlouva s realitní kanceláří obsahuje automaticky ustanovení, že smlouva byla podepsána v prostorách podnikání. V tomto případě byste musel prokázat nepravdivost tohoto tvrzení o místě podpisu. Neváhejte se na mne obrátit s navazujícími dotazy. S pozdravem, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
josef (29.01.2017 13:10:35)
Dobry den.Chci se zeptat podepsal jsem smlouvu o prodeji Rod.domu u mě doma a chci ji ukončit . do jaké lhuti mohu smlouvu ukončit bez sankcí. velice děkuji
jana jurackova (22.01.2017 12:21:45)
Dobry den potrebuji poradit pronajimam byty z kterych radne odvadim dan .Mela jsem zde ubytovane romy kteri mi udelali dluh na elektrice a na najemnem o dluhu sluzeb se teprve dozvim nyni se bez udani duvodu odstehovali telefon nemaji komunikace neni mozna prosim jak mam dale postupovat dekuji mnohokrat za vasi odpoved
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (07.02.2017 14:00:22)
Vážená paní Jano, ve Vašem dotazu by bylo potřeba uvést více podrobností. Předně by bylo vhodné vědět, jak probíhalo vystěhování. Bylo to oficiální, ve smyslu předání klíčů a vyklizení věcí? Pokud ano, je vše v pořádku. Pokud ne, nastává problém. Pokud nájemce hrubě poruší nájemní smlouvu – tedy neplatí nájem a služby po dobu minimálně tří měsíců, má majitel jednotky právo nájemci vypovědět nájemní smlouvu s okamžitou platností a nájemce má povinnost se do jednoho měsíce odstěhovat. Pokud bývalí nájemci z vašeho bytu pouze „odešli“ a je tu určitý dluh, který nepřesahuje daný zákonem stanovený minimální dluh (nájemné a služby za tři měsíce), nemáte právo nikterak s bytem manipulovat. Po splnění minimální dlužné částky by bylo případně nutné nájemce informovat o okamžitém vypovězení nájemní smlouvy a pokud se do měsíce neodstěhují (tedy neodklidí si věci), je třeba je vyzvat k vyklizení bytu. Pokud tak neučiní, je nejjistější poslat bývalým nájemcům předžalobní výzvu a do deseti dnů od jejího doručení podat žalobu na vyklizení k příslušnému soudu. Pokud předání bytu proběhlo v pořádku, máte klíče, přístup k němu a byt je vyklizený a jediné, o co se Vám jedná je dluh, který vznikl, pomůže Vám § 570 občanského zákoníku a tzv. domněnka doručení písemnosti. Písemnost se má za doručenou jejím dojetím. Pošlete proto dceři poštou upozornění s dodejkou a vyčkejte, až Vás pošta upozorní na doručení. Tímto se veškeré písemnosti, upozornění či předžalobní výzvy považují za doručené. Předpokládám, že pokud jste s nájemníky uzavřela nájemní smlouvu, máte od nich nějaké údaje – to znamená trvalé bydliště (pokud ho neměli náhodou u Vás v pronajatém bytě), jméno, příjmení apod. Na základě těchto údajů můžete dále postupovat. Pokud na Vaši výzvu nikdo nereaguje, nezbývá Vám než postupovat soudní cestou. Mějte ale na zřeteli promlčecí lhůtu tři roky, která počíná běžet od nezaplacení daného nájmu v dohodnuté době! Pokud budete s čímkoliv potřebovat pomoci, neváhejte se mi ozvat. Jsem s pozdravem a přeji příjemný den Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Cieslar Jan (15.01.2017 23:33:25)
Dobrý den, chtěl bych pomoci s nájemcem sousedního pozemku. Tento pozemek spolu s naším se nachází dle ÚP v ploše SV, kde je hlavní využití bydlení v RD, a přípustné funkce drobné nerušící podnikání , které svým provozováním i dopravou nesmí ovlivnit okolní zástavbu. Pan nájemce zde však začal provozovat podnikání spočívající ve skladování , balení a prodávání sena, kontejnerovou dopravu s občasnou deponií různých materiálů, jsou zde umístěny nástavby z nákl. automobilů sloužících jako sklady sena, a všeho ostatního, je zde parkováno několika nákladními vozy autodopravy apod. Všechny tyto činnosti jsou provozovány různými stroji - nákl. auta, nakládka a vykládka materiálů je prováděna bagrem a balení sena je prováděno strojem, který poháněn traktorem. Všechny tyto stroje dělají ohromný hluk, a většinou po několika minutách provozu nás donutí opustit zahradu. Toto jednání je v rozporu s platným ÚP obce. Při jednání na oú jme nikterak neuspěli, byli jsme odkázáni, na to že se jedná o stroje na kolech a tudíž není problém. Majitel nám sdělil, že to jako problém nevidí a nic s tím dělat nebude, a s nájemcem dohoda není, pokus skončil výhružkami a poničením našeho auta. Moc bych Vás prosil o radu jak postupovat.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (16.01.2017 15:06:07)
Vážený pane Cieslare, předně děkuji za dotaz. Musím konstatovat, že problematika, kterou jste v dotazu nastínil, je poněkud složitějšího rázu. Předně je třeba se informovat, jak přesně zní ÚP Vaší obce na daném pozemku a jaké je jeho přesné vymezení. Dále by bylo vhodné požádat stavební úřad daného obecního úřadu k vydání jakýchkoliv listin, které souvisí s podnikáním na daném pozemku a především takových, kde je dán souhlas stavebního úřadu či souhlas obce. Obec by tak měla učinit dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Poté, co budete mít k dispozici veškeré dokumenty, bych opětovně podal správně formulovanou stížnost k obecnímu úřadu s tím, že nájemce sousedního pozemku porušuje ÚP daného pozemku v bodech X, Y… Je nutné porušení těchto bodů konkretizovat. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 601/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území stanoví dle svého § 8, že do „…ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.“ Což se dle Vašeho tvrzení děje. Zamítne-li obecní úřad opětovně Vaši žádost, obraťte se na příslušný nadřízený orgán, tedy na krajský úřad. Pokud ani zde neuspějete, nezbyde Vám zřejmě nic jiného, než podat správní žalobu na vydání rozhodnutí úřadu, které svým způsobem zasahuje do Vašich práv a poškozuje je tím. Druhou možností je občansko-právní spor. Můžete daného nájemce/vlastníka pozemku vyzvat, aby dané imise omezil (s tím, že nejen zasahují do Vašich práv, ale navíc porušují ÚP obce). Pokud neuposlechne, je možné podat žalobu. Taková žaloba bude založena na § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten stanoví, že vlastník cizího pozemku se musí zdržet všeho, co by v míře nepřiměřené místním poměrům narušovalo vlastníka/uživatele sousedícího pozemku. Pokud postupuje nájemce sousedního pozemku proti ÚP obce, je takové narušení hlukem jistě v míře nepřiměřené místním poměrům. Celá záležitost může být ale mnohem komplikovanější, pokud danému nájemci tento provoz výslovně povolila obec. Pokud budete chtít s čímkoliv výše uvedeným více pomoci, neváhejte se na mne prosím obrátit. Vězte, že sousedské spory a jejich řešení před správními a soudními orgány mohou být velice zdlouhavé. S pozdravem a přáním pěkného dne Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Monika (10.01.2017 11:36:42)
Dobry den slyšela jsem v radiu,že uřad práce prispívá na bydlení ,když se chci stěhovat za prací,a nevim jestli to je pravda a kde to zjistím.Předem děkuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (11.01.2017 13:02:20)
Vážená paní Moniko, Úřad práce primárně přiděluje dva druhy sociálních dávek, které jsou určené na bydlení. První je příspěvek na bydlení, o který můžete zažádat, jsou-li Vaše náklady na bydlení příliš vysoké a Váš příjem příliš nízký (ale nespadá pod hranici životního minima) a za druhé je to doplatek na bydlení, o který žádáte, pokud Vaše příjmy nepřekračují zákonem stanovené životní minimum. O příspěvek při stěhování se jedná pouze, pobíráte-li již příspěvek na bydlení na „starý“ byt a nyní chcete v dávce pokračovat, ale již by měla být napsána na byt nový. Pokud se stěhujete za prací, úřad práce žádný druh sociální dávky, která by se přispívala na bydlení, nezná. Od 1. listopadu roku 2016 zná ale Úřad práce nově jednorázový příspěvek, pokud se stěhujete za prací a nebo příspěvek na dojíždění za prací (ten se již přispívá od dubna téhož roku), který se může vyplácet každý měsíc (nejdéle po dobu 12 měsíců). Musíte ale splňovat určité požadavky a těch není rozhodně málo. Abyste mohla zažádat buď o jednorázový příspěvek nebo o příspěvek na dojíždění musíte splňovat následující: - být vedena v evidenci Úřadu práce nepřetržitě déle než 5 měsíců - být v evidenci ÚP, protože jste bezprostředně před zaregistrováním přišla o práci kvůli hromadnému propuštění, nebo - být zájemcem o zaměstnání, který je vedený u ÚP, na něhož se vztahuje hromadné propouštění zaměstnanců oznámené ÚP, nebo - být v evidenci ÚP s tím, že na základě rozboru situace na místním trhu práce Vám nebude možné s ohledem na Vaší kvalifikaci, věk, dosavadní praxi, péči o dítě nebo zdravotní stav zprostředkovat zaměstnání v místě Vašeho bydliště - o jednorázový příspěvek ve výši 50 000,- Kč můžete žádat jedině, stěhujete-li se za prací dále než 50 km a pokud v místě výkonu práce budete mít nové trvalé bydliště - měsíční příspěvek závisí na vzdálenosti, kterou dojíždíte. Může být ve výši 1500, 2500 a 3500,- Kč Komise ÚP Vám příspěvek přizná pouze tehdy, uzavřete-li smlouvu s novým zaměstnavatelem minimálně na dobu určitou 6 měsíců nebo na dobu neurčitou. Při jednorázovém příspěvku a při příspěvku na dojíždění podepíšete s ÚP dohodu, v které se zavazujete k tomu, že u nového zaměstnavatele budete minimálně půl roku a pokud to nedodržíte, musíte příspěvek vrátit. Při pobírání příspěvku na dojíždění musíte každý měsíc odevzdat ÚP Vaši výplatní pásku, na základě které vám následně vyplatí příspěvek. Snad je pro Vás odpověď dostačující. Pokud byste potřebovala něco y výše uvedeného rozvést do větších detailů, či s něčím konkrétně pomoci, neváhejte se na mne obrátit. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M, advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...