Online dotazy


Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Mirek (14.12.2016 12:19:36)
Dobrý den, se sourozencem jsme vlastnili na 1/2 RD.10 let jsem se staral o opravy i údržbu aniž by z jeho strany byla nějaká pomoc .Nyní svojí polovinu prodal s podstatným ziskem. Mohu požadovat nějaké finanční odškodnění? Děkuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (16.12.2016 15:59:50)
Vážený pane Mirku, z Vašeho dotazu předpokládám, že jste prováděl pouze nutné úpravy nemovitosti a údržbu. Též se domnívám, že Váš bratr proti opravám neprotestoval, jen byl v dané věci nečinný. Lze tedy dovodit, že s opravami a údržbou souhlasil, i když jen konkludentně (mlčky). Z tohoto titulu máte právo na vydání poměrné části prostředků, které jste na opravu domu vynaložili, jelikož se Váš bratr bezdůvodně obohatil (tedy prodal polovinu Vámi zhodnocené nemovitosti). Jeho spoluvlastnický podíl zanikl, tedy se lze domáhat již i vydání poměrných nákladů za zvelebování nemovitosti za účelem zhodnocení (v tom máte oporu i před Nejvyšším soudem a to především v judikátu sp.zn. 22 Cdo 216/2011, ze dne 24.1.2013). Bohužel se ale obávám, že jinak než soudní cestou své peníze nedostanete. Samozřejmě je nutné bratra před podáním žaloby na plnění nejdříve vyzvat, aby Vám dané prostředky vynahradil, pokud tak ale neučiní, soudnímu řízení se nevyhnete. V této souvislosti ještě upozorním na možné promlčení Vašeho nároku, kdy platí obecná tříletá promlčecí doba. Pokud budete chtít s čímkoliv blíže pomoci, neváhejte se prosím na mne obrátit. S přátelským pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
Lenka (08.12.2016 20:45:41)
Dobry den potřebuji poradit bydlíme v podnajmu v bytě ale majitel bytové jednotky se dostal do exekuce a jeho budova i s bytem kde jsme v podnajmu byl vydražen a prodán novému majiteli s předchozím majitelem máme uzavřenou smlouvu o podnajmu do roku 2018 může nas novy majitel teto budovy i tak vystehovat?nebo musí dodržet smlouvu? Poradte jak máme dal postupovat.dekuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (13.12.2016 10:52:08)
Vážená paní Lenko, odpověď je ve Vašem případě velice prostá a jednoduchá – nemůže. Občanský zákoník to ve svém § 2224 přímo vylučuje. Nový vlastník nemovitosti jen nemá povinnost plnit cokoliv z nájemní smlouvy nebo cokoliv, co bylo ujednáno s minulým vlastníkem, když tato věc nebo toto plnění jsou nad rámec zákona a on o těchto ujednání nevěděl. To znamená, že například pokud jste se s minulým majitele jednotky a domu dohodli, že Vám bude každé ráno nosit noviny před dveře, tak nový majitel tuto povinnost nemá, pokud o ní prokazatelně nevěděl. Samozřejmostí je, že pokud jste nezaplatili nějaký nájem za trvání vlastnictví předchozího vlastníka nemovitosti, jste jeho dlužníkem a nikoliv dlužníkem nového vlastníka. To už je ale nad rámec Vašeho dotazu, a proto ještě jednou uvádím, že dle občanského zákoníku změna majitele nemovitosti nezakládá důvod pro ukončení nájemní smlouvy ani změnu ujednaných ustanovení o nájmu či jiném plnění v rámci zákona ve smlouvě. Pokud by i tak bylo něco nejasného, s důvěrou se na nás obraťte. S pozdravem a přáním pěkného dne. Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.“
roman beneš (06.12.2016 11:32:05)
Dobrý den, manželka se sestrou sdědily ideální polovinu R.D. kde využívají byt po rodičích v 1. patře. V přízemním bydlí bratranec se kterým se nemohou domluvit na údržbě a opravách domu. Zatím se opravuje jen to co je v havarijním stavu, střecha do které zatéká, oprava komínů za kterých opadává omítka, nahazuje a štukuje se opadaná omítka na chodbě od půdy až po sklep, muselo se vše vymalovat, ale napřed vše vyklidit. Na domě se čtyřicet let nedělala žádná údržba a byl zanešen od půdy až po sklep. kanalizaci jsme už dvakrát tlakově čistili, neodtéká, septik také dvakrát vyváželi / je vyveden do dešťové kanalizace / z vodáren nám dali cenovou nabídku na napojení kanalizace, je v havarijním stavu / ve sklepě plno fekálu/. Na dvorku má již deset let dva nepojízdné rezavé vraky aut. Je sběrač své prostory včetně bytu má zanešené, vychází od něj strašný zápach. Opravili jsme propadlé vstupní schody a za tří čtvrtin opadanou omítku soklů až na cihlu. Nejde se s ním domluvit, peníze nedal a dát nechce díky za radu
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (06.12.2016 16:58:18)
Vážený pane Beneši, z Vašeho dotazu předně nevyplývá, z jakého titulu bratranec Vaší manželky byt užívá (zda je spoluvlastník předmětné nemovitosti, nebo má nájemní smlouvu apod.). V obecné rovině pak Váš problém zřejmě jinak, než soudní cestou, vyřešit nelze. Z informací Vámi napsaných vyplývá, že jste vynaložili náklady pouze na nutnou opravu nebo údržbu (to znamená, že jste například nemalovali dům do pěti různých barev nebo nevyměňovali dveře tam, kde jsou funkční). Dle § 1136 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy máte právo na náhradu nutných nákladů od druhého spoluvlastníka. Ovšem to pouze v případě, že byly opravy učiněny buď bez souhlasu druhého spoluvlastníka či bez jeho vyrozumění. Byl-li bratranec Vaší manželky o věci vyrozuměn a souhlasil-li s opravami (byť konkludentně – mlčky - to znamená, že neprotestoval), jednalo by se dle mého názoru o bezdůvodné obohacení a Vaše manželka se sestrou by měly proto právo na vydání poměrné části prostředků, které vynaložily dle § 2991 a násl. citovaného zákona. Pokud nebude bratranec plnit dobrovolně, nezbude než podat k soudu žalobu na plnění (zaplacení). Pokud budete potřebovat v dané věci s čímkoliv pomoci, neváhejte se na mne prosím obrátit. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, advokát
Petr Šimek (26.11.2016 23:51:26)
Dobrý den prosímVás zda by jste mě mohli poradit v následující věc:vlastním 40 let rodinný dům v né zrovna široké ,veřejné ,celých 40 let nezpevněné cestě-ulici.Naproti našemu domu bydlí soused,jehož manželka před nedávnem začala podnikat-masáže.Nyní po tolika letech vznikly nepříjemné neschody.Zákazníci,kteří na masáže dojíždí si parkují kde chtějí,nás tímto omezují/výjez a příjezd do naší garáže a to už vůbec nemluvím o tom,jak nám tuto nezpevněnou cestu rozblácejí.Určitě jsem přesvědčen o tom,že pokud někdo ve svém domě začne provádět takovéto služby pro občany,že musí splňovat určité podmínky,kterých se urcitě mimo jiné týká také stání pro auta,ktarými zákazníci přijíždí.Sousadka řekl bych provizorní parkování sice má a to před vjezdem do její vlastní garáže.což podle mě vůbec nesplňuje určitá nařízení,která by měla splňovat.Prosím Vás proto o sdělení jaké jsou její povinnosti a jak by mělo takovéto místo na parkování vypadat.Myslím tím hlavně velist,celkové zozměry atd.,aby takové parkování slpňovalo veškerá nařízení.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (28.11.2016 14:56:19)
Vážený pane Šimku, dle přiložených informací se domnívám, že daná cesta bude mít statut jako veřejně přístupná účelová komunikace. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů tuto cestu definuje jako: „pozemní komunikaci, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků“. Účel a smysl této komunikace je tedy jasný. Dle § 25 odst. 3 zák. č. 361/200 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů je musí být na všech komunikacích zajištěna průjezdnost. Dle § 27 písm. n) zák. č. 361/2000 Sb. nesmí řidič parkovat před vjezdem na pozemní komunikaci z (…) místa z ležícího mimo pozemní komunikaci (tedy výjezd z Vašeho pozemku, ale zahrnuje to i výjezd z pozemku Vašeho souseda – ani tam nesmí řidiči, byť se svolením majitele pozemku, parkovat). Dle § 27 písm. s) zák. č. 361/2000 Sb. Řidiči nesmí parkovat tam, kde by byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel. Manželka Vašeho souseda by měla mít svolení k výkonu vázané živnosti – masér, ke které jsou potřeba odborné znalosti. Pokud toto splňuje, nemá i přesto povinnost zřídit parkoviště pro své klienty. Pokud ho ovšem zřídí, musí tak být učiněno na jejím soukromém pozemku nebo na pozemku, jehož majitel k tomu dal souhlas. Jak je ale uvedeno výše, nesmí tak být učiněno před žádným z výjezdů ze soukromého pozemku na pozemní komunikaci a zákazníci nesmí parkovat na pozemní komunikaci, brání-li provozu této komunikace. Možností, jak tuto situaci řešit je přivolání Městské policie, která rozhodne o tom, zda-li odtáhne daná vozidla z komunikace. Odtah vozidla je na náklady majitele vozidla. Nejlépe by bylo vyrozumět o tom majitelku a pokusit se vše vyřešit dohodou. Pokud budete potřebovat s čímkoliv blíže pomoci, neváhejte se na mne obrátit. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, advokát
Marie (24.11.2016 10:42:59)
Dobrý den, máme zhruba rok hypotéku na dům od wustenrot.Nyní nám náš odhadce rozdělil dům na dvě bytové jednotky pod jedním číslem popisným-Žádné úpravy stavební jsme však nedělali, pouze se to papírové rozdělilo kvůli ájemníkům(dvě rodiny).Bance jsme zaslali prohlášení vlastníka a schéma a žádali o odsouhlasení.Banka však žádá jestě stavební povolení a projektovou dokumentaci.Připadá mi to omezování vlastnického práva!My nic takového nemáme, jelikož tu neprobíhali žádné úpravy.Můžeme povolit vklad na rozdělení bez jejich souhlasu?Ve smlouve je jasně uvedeno, že převody ....a úpravy, které snižují hodnotu nemovitosti se hlasí a žádá o souhlas banky, ale my tímto zvyšujeme hodnotu nemovitosti, proto se ještě znova ptám, můžeme provést vklad na rozdělení bez jejich souhlasu??Majitelkou domu je pouze jeden vlastník a to já.Děkuji za odpověď.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (25.11.2016 14:12:56)
Vážená paní Marie, Při rozdělení nemovitosti na bytové jednotky je třeba tuto změnu zapsat na Katastrální úřad a to dle zák. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Pokud píšete, že cena nemovitosti jako takové stoupne a oznamovací povinnost bance Vám vyplývá pouze pokud cena klesne, vyplývá z toho, že není nutné daný stav bance oznamovat. Bylo by ale dobré je na to upozornit, aby později nedošlo k nějakému omylu. Dle mého názoru by tedy bylo dobré nechat si po rozdělení nemovitosti danou nemovitost ocenit, zda-li opravdu cena bude navýšena a tuto novou skutečnost oznámit bance s vyrozuměním, že nedošlo k žádným stavebním úpravám. Následně bych zažádal Katastrální úřad o rozdělení. Výše uvedené platí pouze v případě, že vlastníkem domu i jednotek v daném domu zůstanete Vy. Pokud budete potřebovat s čímkoli blíže pomoci, neváhejte se na mne, prosím, obrátit. S pozdravem a přáním hezkého dne Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M
Petr (06.11.2016 19:18:45)
dobry den. Rozvadim se. Manzelka pred snatkem byla obdarovana bytem v druzstevnim vlastnictvim. Po roce zasla na druzstvo, a na me, jako manzela prepsala pulku druzstevnich prav. Po nejake dobe sel byt do OV, kde v katastru je veden jako SJM. Nalezi mi v ramci vyporadani SJM pulka z ceny bytu? DEKUJI ZA ODPOVED
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (08.11.2016 16:47:23)
Vážený pane Tomáši, předně děkuji za Váš dotaz. Při rozvodu se SJM ruší a majetek, který dříve tvořil SJM, se musí vypořádat. Buď se tak stane v rámci Vašeho rozvodu dohodou (vč. dohody, kdo bude v předmětném bytě bydlet a kdo se odstěhuje) – což by bylo pro Vás oba samozřejmě nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější. Druhou možností je podat do tří let od rozhodnutí soudu o rozvodu návrh na vypořádání SJM. Jeden z manželů soudu navrhne, jakým způsobem bude SJM vypořádáno. Dle § 742 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku platí, že podíly obou manželů na vypořádání jsou stejné. Teoreticky tedy ze SJM mají nárok oba manželé přesně na polovinu majetku i závazků. Ovšem dle § 742 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku soud přihlédne k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění. Jinými slovy není jisté, že Vám soud, přiřkne přesně polovinu z daného bytu nebo nařídí Vaší manželce, aby Vám zaplatila polovinu z kupní ceny bytu, a to vzhledem k tomu, že byt dostala manželka ještě před uzavřením manželství (byť jen nyní na katastru formálně uvedeno, že spadá celý do Vašeho SJM). Třetí možností je, že pokud se do tří let nedohodnete a ani jeden z Vás nepodá návrh k soudu, je na SJM aplikován § 741 občanského zákoníku a tedy domněnka vypořádání. To znamená, že hmotné věci budou ve vlastnictví toho, kdo je pro svou potřebu nebo potřebu rodiny výlučně užívá jako vlastník. U nemovitých a ostatních věcí se vytvoří podílové spoluvlastnictví a podíly manželů jsou stejné. Tudíž by Vám měla náležet polovina z daného bytu. Pokud budete chtít blíže pomoci, neváhejte se na mne obrátit. S pozdravem a přáním pěkného dne Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...