Garant odpovědí


Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát, zakládající partner

advokát Josef Fiřt

Josef Fiřt je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Josef Fiřt po úspěšném absolvování magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo) pokračoval ve studiu na Právnické fakultě Univerzity v Pasově a v roce 2001 toto postgraduální studium zakončil získáním akademického titulu LL.M. (Magister Legum) se specializací na oblast autorského práva a práv k duševnímu vlastnictví.


V letech 1998-2007 působil v Advokátní kanceláři Kříž a Bělina, nejprve jako praktikant (paralegal), po návratu ze studia v SRN jako advokátní koncipient a po složení advokátních zkoušek s výtečným prospěchem (2004) jako advokát. Na jaře roku 2007 založil se svým kolegou Janem Kořánem advokátní kancelář, která se během 9 let své existence rozrostla o dalších více než 15 právníků.


Převážná část agendy Josef Fiřta je dlouhodobě tvořena právem nemovitostí, katastrálním právem, obchodněprávní problematikou, právem autorským a právy k duševnímu vlastnictví, správním právem a právem hospodářské soutěže.


Během své patnáctileté praxe se Josef Fiřt v odvětví realit podílel na řadě významných transakcí, během kterých mohl uplatnit i své zkušenosti z několikaletého působení ve funkci místopředsedy výboru společenství vlastníků jednotek. Ty mohl dále zúročit při sepisování kupních, darovacích, směnných a jiných smluv, návrhů na vklad do katastru nemovitostí apod.


Josef Fiřt se dále v oblasti obchodního práva podílel na řadě právních auditů (due diligence) pro nejvýznamnější strojírenské a energetické společnosti, a to nejen na území České republiky, kdy bylo zkoumáno celkové právní postavení auditovaných osob.


Josef Fiřt má rovněž bohaté zkušenosti s právem procesním, neboť se účastnil desítek úspěšných soudních řízeních, a to jak jako advokát strany žalované, tak jako advokát na straně žalobce.


V oblasti práva autorského a práv k duševnímu vlastnictví, ve které je činný již od roku 2001, se Josef Fiřt především zabývá smluvní agendou, kdy jednak vypracovává podle přání klientů konkrétní autorské, licenční smlouvy a posudky a jednak se účastní celé řady významných (i mezinárodních) transakcí. Dále má bohaté zkušenosti se zápisem českých ochranných známek, mezinárodních ochranných známek i známek Evropských společenství a řešením sporů z ochranných známek.


Další specializací Josefa Fiřta je právo hospodářské soutěže, a to především problematika zneužívání dominantního postavení, kdy jednal v řadě řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.


V poslední době se Josef Fiřt stále intenzivněji věnuje na úseku správního práva (a soudnictví) problematice televizního a rozhlasového vysílání, která v souvislosti s procesem připravované digitalizace získává čím dál většího významu.


Josef Fiřt byl činný i jako šéfredaktor časopisu Lege Artis (odborného časopisu pro právníky). Dále se též věnuje přednáškové činnosti, a to jak v komerční sféře (zejména v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, kdy vede odborné semináře pro managery ve významných podnicích), tak na akademické půdě, kdy přednáší pro studenty vysokých škol, zejména problematiku rozhlasového a televizního vysílání.


V roce 2014 úspěšně dokončil studium na pražské Katolické teologické fakultě, během kterého se mj. zabýval církevním právem a obdržel titul magistr teologie.


Josef Fiřt hovoří plynně česky, německy a anglicky.

Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...