Právní poradna


Spolupracujeme s Advokátní kanceláří KF Legal, s.r.o., která je odborníkem na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Původní příspěvek, na který reagujete::
Jméno: Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Text: Vážená paní Pavelková, Nejprve k Vašemu prvnímu dotazu. Společně hospodařící domácností se rozumí společenství osob fyzických, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Obecně se společně hospodařící domácnost posuzuje dle faktorů faktických, nikoliv formálních. Důležité je tedy reálné společné hospodaření a spolužití. Z Vámi poskytnutých informací vyplývá, že s partnerem žijete, ačkoliv máte každý jiné trvalé bydliště. Z výše zmíněné definice společně hospodařící domácnosti tedy lze usuzovat, že Vaše soužití s partnerem do této právní oblasti spadá. Dále je třeba si uvědomit, že spousta bank se při poskytování hypotečních úvěrů „pojišťuje“ proti manipulacím s právním stavem věcí, kterých se příslušný úvěr týká. Příkladem je tzv. zákaz zcizení a zatížení věci, který bývá obsažen v příslušné smlouvě o poskytnutí úvěru. Jako první krok tedy doporučuji prostudovat tyto smlouvy, či záměr přímo prokonzultovat se zástupcem banky. Nejsnadnějším řešením Vaší situace by bylo pravděpodobně zřízení spoluvlastnického podílu k předmětnému pozemku smlouvou – např. Vámi zmíněnou smlouvou darovací. Institut spoluvlastnictví je upraven v § 1115 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). Pro účely zřízení tohoto práva je třeba si předem ujasnit v jakém podílu se bude předmětná nemovitost dělit. Nejjednodušším způsobem by pak pravděpodobně bylo zřízení ideálního spoluvlastnického podílu v míře jedné poloviny. Ideální spoluvlastnictví je druhem spoluvlastnictví, ve kterém každému spoluvlastníkovi vzniká podíl na vlastnictví v míře ideálního dílu. Nejedná se však o díl reálný (kdy by například každému spoluvlastníkovi připadla reálná polovina pozemku rozdělená přímkou), ale o díl „pomyslný“. Lze však samozřejmě stanovit též podíly v jiné míře dle Vašeho uvážení. Pokud by Vaší a partnerovou preferencí při řešení zmíněné situace bylo právě zřízení spoluvlastnictví darovací smlouvou, je třeba připomenout, že tato musí mít jisté konkrétní parametry. Darování se řídí dle § 2055 a následujících NOZ. V darovací smlouvě je nutno precizně uvést, že se jedná o darování podílu nemovitosti v míře Vámi zvolené. Tento podíl je pak nutno uvést také v návrhu na vklad do katastru nemovitostí, neboť spoluvlastnické právo k nemovitostí vzniká stejně jako vlastnické právo k nemovitosti, tedy zápisem do katastru nemovitostí. Důležitým faktorem je osvobození od daně z příjmů. Dle § 10 odst. 3 písm. c) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb. zákona o daních z příjmů (dále jen jako „zákon o daních z příjmů“) jsou od daně z příjmu osvobozeny dary od osoby, se kterou příjemce daru žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním daru ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost. Pokud tedy ve Vámi zmíněném soužití s partnerem žijete alespoň po dobu jednoho roku, lze se domnívat, že se toto osvobození na Váš případný dar bude vztahovat. V darovací smlouvě není pro její platnost potřeba uvádět hodnotu daru. Pro další eventuální účely (např. daňové) lze hodnotu daru stanovit jako příslušný zlomek reálné ceny domu (dle zvoleného darovaného podílu). Dále lze hodnotu daru stanovit přizváním znalce, který vystaví posudek. Eventuálně hodnotu předmětného pozemku určí soud. Vámi zmíněná možnost zřízení spoluvlastnického podílu smlouvou kupní připadá samozřejmě v úvahu také. V případě kupní smlouvy byste si od partnera podíl na nemovitosti kupovala. Z Vámi poskytnutých informací však vyplývá, že se plánujete s partnerem podílet na financování úvěru, který pokryje náklady na koupi předmětné nemovitosti. Z těchto informací usuzuji, že tato forma zřízení spoluvlastnického práva nevyhovuje tolik záměrům, které tímto právním jednáním sledujete. Rovněž zde hraje roli fakt, že pokud neuběhl tzv. časový test ve lhůtě 2 let, pak se na prodej nemovitosti nevztahuje osvobození od daně. Daň z příjmů získaných prodejem nemovitosti činí navíc nikoliv zanedbatelných 15 % z ceny. Další možností je určitá forma smluvního zajištění mezi Vámi a partnerem. Příkladem může být zřízení věcného břemena na předmětném pozemku, či právě například výše uvedený zákaz zcizení a zatížení věci. Jelikož se jedná o dohodu mezi Vámi a partnerem, zůstávají pravidla a obsah této smlouvy čistě na Vás a mohou tedy odpovídat Vašim představám o právech a povinnostech k věci, aniž by bylo zřízeno spoluvlastnické právo. Budete-li mít zájem o bližší posouzení Vaší situace a pomoc při jejím řešení, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. Ať už tedy zvolíte kteroukoliv cestu, přejeme Vám i partnerovi hodně štěstí a užitku z pozemku. S přátelským pozdravem, Josef Fiřt, advokát


Odpověď, reakce na příspěvek:

 Jméno: 

 E-mail: 
 (Pozn.: E-mail se nikde nezveřejňuje)
 Text příspěvku: 
 
 Napište číslem   tři sta čtyřicet dva


Zpět na výpis příspěvků
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...