Právní poradna


Spolupracujeme s Advokátní kanceláří KF Legal, s.r.o., která je odborníkem na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Původní příspěvek, na který reagujete::
Jméno: Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Text: Vážený pane Ležáku, z Vašeho dotazu usuzuji, že se ve vztahu k bratrovi jedná o věcné břemeno užívacího práva, které je upraveno v § 1283 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Základní úprava v občanském zákoníku stanoví, že užívací právo je právo cizí věc užívat a brát z ní plody a užitky. Oprávněný může věc užívat jakýmkoli způsobem, uspokojuje-li tím potřeby své či členů domácnosti, a zároveň musí šetřit podstatu služebné věci. K údržbě služebné věci je povinen její vlastník, nicméně oprávněná osoba je povinna pouze k tzv. běžné údržbě. Jestliže nastane situace, že náklady, které je vlastník služebné věci povinen vynaložit na její údržbu, přesáhnou užitek, který pro něj z věci plyne, vzniká osobě oprávněné povinnost buď uhradit takový rozdíl, nebo upustit od dalšího výkonu užívacího práva. Pokud v takové situaci nebude oprávněný ochoten nastalou situaci řešit, může se vlastník služebné věci domáhat rozhodnutí soudu o zrušení této služebnosti v souladu s § 1299 občanského zákoníku. Nicméně z uvedených informací je nemožné usoudit, co vše bylo obsahem smlouvy či dohody. Pokud by se však například jednalo o jakýsi bezplatný holý nájem, tak s tímto nejsou spojeny služby související s užíváním domu a Váš bratr by tedy měl na náklady přispívat v podílu, který skutečně spotřeboval. K dotazu ohledně domu rozdělenému na dvě čísla popisná lze uvést následující. Pokud na pozemku ve vlastnictví sestry vázne ve Váš prospěch věcné břemeno, tak toto břemeno představuje právní zatížení věci a povinnosti z tohoto se vztahují na vlastníka zatížené věci. Ve chvíli kdy dojde ke změně vlastníka zatížené věci, tak spolu s vlastnickým právem na nového vlastníka přechází i povinnosti z věcného břemene na věci váznoucí. Lze tedy usuzovat, že když vlastník pronajme zatíženou nemovitost a je-li nájemní právo dotčeno věcným břemenem, je jím – i bez převzetí závazku k jeho dodržování v nájemní smlouvě - omezen též nájemce. Při rozdělení domu na dvě čísla popisná se každá část domu stane samostatným předmětem občanskoprávních vztahů, aby při dispozici s touto částí nebyla potřeba součinnosti vlastníka druhé části. Celý proces rozdělení domu se řídí nejen stavebním zákonem (ve Vašem případě se řídil zákonem č. 50/1976 Sb., který byl v roce 2006 v účinnosti), zákonem o pozemkových úpravách (zákon č. 139/2002 Sb.), ale také vyhláškami či nařízeními, ve Vašem případě se zřejmě bude jednat o již neúčinnou vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, podle kterých by měly být všechny otázky ohledně společného soužití vyřešeny, mj. např. včetně garážového stání. Z uvedených údajů ale nelze bohužel poskytnout detailnější a komplexnější radu. Byla by potřeba projít všechny dokumenty, zejm. smlouvy, které se dané problematiky týkají, aby bylo možno celou situaci lépe vyhodnotit, což by si vyžádalo samozřejmě časově nákladnější analýzu. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát


Odpověď, reakce na příspěvek:

 Jméno: 

 E-mail: 
 (Pozn.: E-mail se nikde nezveřejňuje)
 Text příspěvku: 
 
 Napište číslem   sedm set padesát tři


Zpět na výpis příspěvků
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...