Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Mariroz (19.03.2018 01:36:00)
Dobry den.Koupili jsme v listopadu 2017 pozemek - zemedelsky v zjednodešenė evidence a pak zjistili Ze ho cena nekokikrat levnej a neda se na nem delat to co jsme planovali.Mužem nejak od byvaleho majitela pozadat o vraceni peniz z prepoctu od realni tržni ceny?Existuji nejaky zakon?Dekujeme.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (20.03.2018 10:11:59)
Vážený pane Marirozi, z Vašeho popisu nelze jednoznačně určit skutkové okolnosti dané situace, ale obecně platí následující. Dohodnutá cena při koupi je dispozitivní, a tedy není jasně stanovena cena pro určené pozemky či zboží. Vše se ponechává na průsečíku poptávky a nabídky. Zároveň také platí, že mimo případy, kdy prodávající neuvedl pravdivé informace o stavu pozemku nebo má pozemek skrytou vadu, která brání užívání, tak je prodej po právu. Dále také kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vady, které mohl kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy podle §2103 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jak jsem zmínil výše, tak z Vašeho obecného popisu se nedají posoudit skutkové okolnosti případu. Odpověď na Vaši situaci by se dala nalézt až po prozkoumání příslušných dokumentů. V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem, Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát.
Ilona Zedníčková (20.02.2018 20:20:38)
Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat,zda je možné přepsat komerční objekt/obchod/ na objekt bydlení.Vlastníme obchod a je nevyužitý.Na městském úřadě nám bylo sděleno,že v územním plánu města je objekt veden jako komerční objekt tedy prodejna potravin a není možné zde ani jinak podnikat.Město by chtělo zachovat prodejnu,ale je zde málo obyvatel a neprosperuje.Dost zájemců se ptalo,zda by bylo možné objekt přepsat a opravit na rodinný domek.Děkuji Zedníčková
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (05.03.2018 09:42:15)
Vážená paní Zedníčková, změna územního plánu je samozřejmě možná. Tuto proceduru upravuje zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“). §44 stanovuje, které osoby jsou oprávněny podat návrh na změnu územního plánu obecnímu úřadu (např. občan obce, právnická osoba se sídlem na území obce či fyzická osoba s trvalým pobytem na území obce.). §45 stavebního zákona poté stanovuje způsob úhrady nákladů na pořízení. Zpravidla platí, že náklady hradí obec, ale pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec její pořízení podmínit částečnou nebo úplnou úhradou nákladů spojených s pořízením územního plánu mapových podkladů navrhovatelem. Dále se podle §46 stavebního zákona vypracuje návrh, který splňuje podmínky odst. 1 písm. a) - e). Ten poté podáte na obecní úřad. V případě, že budete potřebovat pomoc při řešení Vašeho problému, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát.
Havelková (20.02.2018 08:01:41)
Dobrý den,v bytě ve kterém bydlím se rozbil kotel na vodu a topení.Již týden bydlím s dětmi v místnostech,kde je asi 14 stupňů.Volala jsem na správu domu, kde mi bylo řečeno,že jim je to líto,ale majitelé jsou na dovolené.Budeme muset v té zimě být až do konce týdne a nikdo s tím nechce nic dělat.Toto mi ale bylo řečeno již v létě, když se kotel rozbil poprvé.To jsem opravu uhradila,ale nyní má stát oprava 10000 a to dávat nechci.Jaká mám práva v tomto konkrétním případu? Děkuji za odpověď.Havelková
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (05.03.2018 09:41:47)
Vážená paní Havelková, otázka, kdo nese odpovědnost za opravy různého vybavení v obytných prostorách, byla předmětem dlouhých diskuzí, jelikož §2257 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník“) stanovuje, že nájemce provádí a hradí pouze drobné opravy a běžnou údržbu. Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. blíže specifikuje tyto dva pojmy. Zde se v §4, kde je vyjmenováno vybavení, za jejichž opravu odpovídá nájemce, vyskytuje i Váš ohřívač vody. Tudíž za drobné opravy odpovídá nájemce. Ve Vašem případě to bude ale popřípadě trochu jinak. Celková cena za provedené drobné opravy nesmí přesáhnout ročně částku, která se vypočítá pomocí vzorce 100 Kč*m2 podlahové plochy bytu, jinak se za drobné opravy nepovažují. Pokud tedy Váš byt nedosahuje rozměrů 100m2 a více, tak budeme vycházet z §2264 a §2265 občanského zákoníku, kde je stanoveno, že vzniklou vadu, kterou si nájemce, podle výše uvedeného neplatí sám, musí nájemce oznámit pronajímateli a ten ji musí v přiměřené době odstranit. Pokud pronajímatel neodstraní vadu bez zbytečného odkladu, může vadu odstranit nájemce a žádat náhradu nákladů. V případě, že Váš byt má 100m2 nebo více a žádná oprava v tomto roce ještě prováděna nebyla, tak bude stále spadat do kategorie drobných oprav, ale každá další oprava v tomto roce již nebude za drobnou opravu považována. Pokud nastane jakýkoliv problém s vymáháním Vašich práv, neváhejte se obrátit na naší advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát.
Adámková Martina (07.02.2018 09:53:08)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Vlastním nemovitost-rekreační chatu+pozemky co jsou u toho. Vlastním 4/6 podílu.Další 1/6 podílu vlastní rodinný příslušník a další 1/6 vlastní další rodinný příslušník. Dohoda s nimi není možná. Mohu prodat svůj většinový podíl? Děkuji za odpověď. M. Adámková
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (08.02.2018 11:07:53)
Vážená paní Adámková, obecně vzato prodej většinového podílu možný je, nicméně situace je poněkud složitější. Komplikace nastává z důvodu novely občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), který k 1.1.2018 znovu do našeho právního řádu vrátil institut zákonného předkupního práva. Od 1. ledna letošního roku tedy v případě převodu (ať už prodeje nebo darování) spoluvlastnického podílu na nemovité věci mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo k tomuto podílu. To ovšem neplatí za každé situace. Výjimka je možná, pokud byste svůj spoluvlastnický podíl převáděla na osobu blízkou – tedy např. příbuzného v řadě přímé, sourozence, manžela,… (osoba blízká je definována v § 22 odst. 1 občanského zákoníku), v tomto případě se předkupní právo neuplatní. V případě, že se ale nejedná o převod na osobu blízkou, jste povinna učinit spoluvlastníkům písemnou nabídku na odkoupení vašeho podílu. Tato povinnost Vám vzniká uzavřením smlouvy, na základě které je spoluvlastnický podíl převáděn např. ve formě kupní nebo darovací smlouvy. Jinak řečeno, taková převodní smlouva je potom uzavírána s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva, což znamená, že v případě, kdy kterýkoliv ze spoluvlastníků využije svého předkupního práva, daná převodní smlouva pozbyde platnosti a účinnosti. V písemné nabídce jste také povinna seznámit ostatní spoluvlastníky s obsahem převodní smlouvy uzavírané s jinou osobou. Pokud by však ostatní spoluvlastníci neměli zájem na tom, aby se předkupní právo vůči nim uplatnilo, mohou se svého zákonného předkupního práva písemně vzdát a to s účinky pro svého právního nástupce. V případě, že byste potřebovala další právní pomoc, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem, Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Alena Bezděková (01.02.2018 15:37:15)
Dobrý den, je možné u Vás sepsat závěť? Viz nezodpovězený dotaz od Alena Bezděková. Lze to i na dálku? Děkuji Bezděková
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (01.02.2018 15:50:38)
Dobrý den, odpovídal jsem Vám přímo na Váš e-mail. S pozdravem Josef Fiřt
Tišer Jan (28.01.2018 12:59:06)
vlastníme s dcerou ajejím manželem každý ideélní polovinu rodiného domu.CHtěli by jsme přepsat naší polovinu na syna s tím že nás tam nechá dožít. Syn bydlí s rodinou v jiném městě.Má exekuci.nechtěli by jsme přijít o bydlení ohledně jeho exekuce.Děkuji Tišer
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (30.01.2018 12:40:19)
Vážený pane Tišere, záruka doživotního bydlení se dá sjednat pomocí smlouvy o zřízení věcného břemene, která bude připojena ke smlouvě kupní či darovací. Jde o věcné právo in personam, tedy je zřízeno jako užívací právo na osobu (dle §1283, 1284 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), ne na věc. To vám zaručí právo doživotního bydlení v předmětném domě. Důležité je poté vymezit, kdo a jak bude užívat jednotlivé místnosti a za jakých podmínek. Problém nastává v případě, že osoba, která se má stát vlastníkem onoho podílu se nachází v exekučním řízení. V případě, že povinný nemá finanční prostředky na uhrazení pohledávek vůči věřitelům, dochází k situaci, kdy se bude muset vydražit movitý a nemovitý majetek, aby se pohledávky uspokojily. Nyní z toho vycházejí dva problémy. 1) Spoluvlastnický podíl, který má povinný by se mohl stát předmětem veřejné dražby; 2) Věcné břemeno by mohlo event. zaniknout z rozhodnutí soudu. Ad 1) Podle §338 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále také „OSŘ“) by se, v případě nemožnosti plnění pohledávky, vydražil spoluvlastnický podíl povinného. Spoluvlastník povinného se samozřejmě může zúčastnit dražby a vydražit tak předmětný podíl. Ad 2) Zde je poté nutné vycházet z §336a odst. 2 písm. a) a b) OSŘ. Soud ocení předmětný podíl a zároveň rozhodne o zániku nájemního práva a práv, která odpovídají věcnému břemeni, jestliže je hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného (písm. a), nebo pokud věcné břemeno výrazně omezuje možnost prodat nemovitost v dražbě (písm. b). Pokud byste potřeboval pomoc při sepsání darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...