Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Petra (05.01.2017 05:59:56)
Dobrý den, musí podat žádost rozvod pouze jeden z manželů (navrhovatel), nebo mohou být navrhovatele oba? dekuji za opověd. P
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (05.01.2017 15:30:05)
Vážená paní Petro, od 1.1.2014 došlo ke změně v postupu při rozvodu manželství. Dle této relativně nové úpravy procesní stránky rozvodu, která je obsažena nově v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je možné podat návrh na rozvod manželství společně a to konkrétně dle § 384 odst. 1 výše uvedeného zákona. V takovém případě soud nezjišťuje příčinu rozpadu manželství a řízení před ním je spíše formalita. Jediným negativem může být, že v takovém případě není výjimečně možné odvolání. Výhodou ale může navíc být, že oba manželé mohou mít pouze jednoho advokáta, takže ušetří jak čas, tak i peníze. Další možností je připojení se jednoho z manželů k návrhu na rozvod, který byl podán druhým z manželů, a to dle § 384 odst. 2 výše uvedeného zákona. Zde je výhodou, že ten z manželů, který „pouze“ udělil souhlas s návrhem druhého manžela, může svůj souhlas odvolat od vynesení rozsudku soudu prvního stupně. Nezapomeňte prosím, že návrh na rozvod (ať už obou manželů nebo jednoho z manželů s připojeným souhlasem druhého), musí obsahovat náležitosti dle § 757 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud budete s čímkoliv potřebovat pomoci, neváhejte se na mě prosím obrátit. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Hana Gregor (01.01.2017 10:11:14)
Dobrý den paní doktorko, ráda bych Vás požádala o radu. S manželem plánujeme stavbu nového domu, který bude financován výhradně z prodeje nemovitosti , kterou vlastním pouze já nikoliv můj manžel. Ten poskytne na výstavbu pozemek, který mu byl darován jeho matkou, takže je jeho výhradním vlastníkem. Ráda bych věděla zda nově postavený dům bude v mém výhradním vlastnictí nebo bude patřit i manželovi. Velmi děkuji Hana Gregor
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (02.01.2017 16:09:19)
Vážená paní Gregor, děkuji za Váš dotaz, na který se nehledá odpověď nijak jednoduše, nicméně řešení se pokusím najít, byť nejsem doktorkou... Všechny předchozí právní úpravy sice vylučovaly z režimu společného jmění majetek, který jeden z manželů získal jen transformací (přeměnou) svého výhradního majetku, nicméně aktuálně platná právní úprava (§ 709 a násl. o zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) užívá formulaci a koncepci poněkud odlišnou a tím bohužel dochází k možným výkladovým nesrovnalostem. Mezi majetkové hodnoty vyloučené ze společného jmění patří také to, co "nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví" – viz § 709 odst. 1 písm. d) citovaného zákona. Je otázkou co je myšleno výrazem "právní jednání vztahující se ...". Zde se nabízí několik možností výkladu. Nejspíš bude správný ten, podle kterého má jít o jakékoli právní jednání, kterým lze nabýt majetkovou hodnotu, která přibude k něčemu, co patří výhradně jednomu z manželů. Tedy patrně i kupní smlouva na prodej Vašeho domu. A aby to nebylo jednoduché, tak dle ustanovení § 709 odst. 2 je součástí společného jmění zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. Je tedy odměna za prodej domu, který dle uvedené informace patří výlučně Vám, i oním ziskem, patřícím do společného jmění? A pokud ano, jak by se takový zisk měl vypočítat? Dle mého názoru bude v daném případě nejzásadnějším výpočet onoho zisku. Podle důvodové zprávy k občanskému zákoníku je přitom zisk vnímán jako výsledná hodnota zjištěná tak, že se od výnosu odečtou náklady. Domnívám se tedy, že částka, kterou byste obdržela za prodej Vašeho domu bude náležet výhradně Vám, nicméně zároveň Vám vznikne dluh vůči společnému jmění ve výši vypočteného zisku z prodeje Vašeho domu. Pokud tedy budete stavět výhradně z Vašich prostředků na pozemku Vašeho manžela, budete výhradním vlastníkem tzv. práva stavby (viz dále), jehož součástí bude daná nemovitost. Narážíme zde totiž na problém vzhledem k tomu, že vlastníkem pozemku je někdo jiný, než by byl případný vlastník nemovitosti. V případě staveb na cizím pozemku nastává speciální režim, který do jisté míry narušuje základní zásadu superficies solo cedit (tedy že povrch ustupuje půdě, podle které se stavby na pozemku stávají součástí daného pozemku). Jedná se o tzv. právo stavby dle §§ 1240-1256 občanského zákoníku. To znamená, že byste k dané nemovitosti měla stejné postavení jako vlastník, ale k přiléhajícímu pozemku byste měla pouze právo užívací. Dalším problémem je, že dané právo stavby je omezeno na dobu 99 let (s tím, že ze spravedlivých důvodů může být krácena i prodloužena). Zároveň je nutno podotknout, že pokud bude chtít manžel prodat pozemek, máte ze zákona předkupní právo a stejný režim je i u stavby, kterou byste vlastnila Vy. Jako určité řešení se nabízí začlenění jak pozemku, tak postavěné nemovitosti do společného jmění manželů (SJM) za současného finančního vypořádání Vašich vzájemných vnosů do SJM (pozemek Vašeho manžela na straně jedné a finanční prostředky za prodej domu na straně druhé, ponížené o zisk).Obě nemovitosti tak budou mít stejný právní režim a zároveň nebude mít postavená nemovitost sníženou hodnotu vzhledem ke shora popsanému právu stavby. Vážená paní Gregor, sama vidíte, že daná problematika není nikterak jednoduchá, budete-li mít jakékoliv doplňující dotazy, neváhejte se na mne obrátit. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Mirek (14.12.2016 12:19:36)
Dobrý den, se sourozencem jsme vlastnili na 1/2 RD.10 let jsem se staral o opravy i údržbu aniž by z jeho strany byla nějaká pomoc .Nyní svojí polovinu prodal s podstatným ziskem. Mohu požadovat nějaké finanční odškodnění? Děkuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (16.12.2016 15:59:50)
Vážený pane Mirku, z Vašeho dotazu předpokládám, že jste prováděl pouze nutné úpravy nemovitosti a údržbu. Též se domnívám, že Váš bratr proti opravám neprotestoval, jen byl v dané věci nečinný. Lze tedy dovodit, že s opravami a údržbou souhlasil, i když jen konkludentně (mlčky). Z tohoto titulu máte právo na vydání poměrné části prostředků, které jste na opravu domu vynaložili, jelikož se Váš bratr bezdůvodně obohatil (tedy prodal polovinu Vámi zhodnocené nemovitosti). Jeho spoluvlastnický podíl zanikl, tedy se lze domáhat již i vydání poměrných nákladů za zvelebování nemovitosti za účelem zhodnocení (v tom máte oporu i před Nejvyšším soudem a to především v judikátu sp.zn. 22 Cdo 216/2011, ze dne 24.1.2013). Bohužel se ale obávám, že jinak než soudní cestou své peníze nedostanete. Samozřejmě je nutné bratra před podáním žaloby na plnění nejdříve vyzvat, aby Vám dané prostředky vynahradil, pokud tak ale neučiní, soudnímu řízení se nevyhnete. V této souvislosti ještě upozorním na možné promlčení Vašeho nároku, kdy platí obecná tříletá promlčecí doba. Pokud budete chtít s čímkoliv blíže pomoci, neváhejte se prosím na mne obrátit. S přátelským pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
Lenka (08.12.2016 20:45:41)
Dobry den potřebuji poradit bydlíme v podnajmu v bytě ale majitel bytové jednotky se dostal do exekuce a jeho budova i s bytem kde jsme v podnajmu byl vydražen a prodán novému majiteli s předchozím majitelem máme uzavřenou smlouvu o podnajmu do roku 2018 může nas novy majitel teto budovy i tak vystehovat?nebo musí dodržet smlouvu? Poradte jak máme dal postupovat.dekuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (13.12.2016 10:52:08)
Vážená paní Lenko, odpověď je ve Vašem případě velice prostá a jednoduchá – nemůže. Občanský zákoník to ve svém § 2224 přímo vylučuje. Nový vlastník nemovitosti jen nemá povinnost plnit cokoliv z nájemní smlouvy nebo cokoliv, co bylo ujednáno s minulým vlastníkem, když tato věc nebo toto plnění jsou nad rámec zákona a on o těchto ujednání nevěděl. To znamená, že například pokud jste se s minulým majitele jednotky a domu dohodli, že Vám bude každé ráno nosit noviny před dveře, tak nový majitel tuto povinnost nemá, pokud o ní prokazatelně nevěděl. Samozřejmostí je, že pokud jste nezaplatili nějaký nájem za trvání vlastnictví předchozího vlastníka nemovitosti, jste jeho dlužníkem a nikoliv dlužníkem nového vlastníka. To už je ale nad rámec Vašeho dotazu, a proto ještě jednou uvádím, že dle občanského zákoníku změna majitele nemovitosti nezakládá důvod pro ukončení nájemní smlouvy ani změnu ujednaných ustanovení o nájmu či jiném plnění v rámci zákona ve smlouvě. Pokud by i tak bylo něco nejasného, s důvěrou se na nás obraťte. S pozdravem a přáním pěkného dne. Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.“
roman beneš (06.12.2016 11:32:05)
Dobrý den, manželka se sestrou sdědily ideální polovinu R.D. kde využívají byt po rodičích v 1. patře. V přízemním bydlí bratranec se kterým se nemohou domluvit na údržbě a opravách domu. Zatím se opravuje jen to co je v havarijním stavu, střecha do které zatéká, oprava komínů za kterých opadává omítka, nahazuje a štukuje se opadaná omítka na chodbě od půdy až po sklep, muselo se vše vymalovat, ale napřed vše vyklidit. Na domě se čtyřicet let nedělala žádná údržba a byl zanešen od půdy až po sklep. kanalizaci jsme už dvakrát tlakově čistili, neodtéká, septik také dvakrát vyváželi / je vyveden do dešťové kanalizace / z vodáren nám dali cenovou nabídku na napojení kanalizace, je v havarijním stavu / ve sklepě plno fekálu/. Na dvorku má již deset let dva nepojízdné rezavé vraky aut. Je sběrač své prostory včetně bytu má zanešené, vychází od něj strašný zápach. Opravili jsme propadlé vstupní schody a za tří čtvrtin opadanou omítku soklů až na cihlu. Nejde se s ním domluvit, peníze nedal a dát nechce díky za radu
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (06.12.2016 16:58:18)
Vážený pane Beneši, z Vašeho dotazu předně nevyplývá, z jakého titulu bratranec Vaší manželky byt užívá (zda je spoluvlastník předmětné nemovitosti, nebo má nájemní smlouvu apod.). V obecné rovině pak Váš problém zřejmě jinak, než soudní cestou, vyřešit nelze. Z informací Vámi napsaných vyplývá, že jste vynaložili náklady pouze na nutnou opravu nebo údržbu (to znamená, že jste například nemalovali dům do pěti různých barev nebo nevyměňovali dveře tam, kde jsou funkční). Dle § 1136 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy máte právo na náhradu nutných nákladů od druhého spoluvlastníka. Ovšem to pouze v případě, že byly opravy učiněny buď bez souhlasu druhého spoluvlastníka či bez jeho vyrozumění. Byl-li bratranec Vaší manželky o věci vyrozuměn a souhlasil-li s opravami (byť konkludentně – mlčky - to znamená, že neprotestoval), jednalo by se dle mého názoru o bezdůvodné obohacení a Vaše manželka se sestrou by měly proto právo na vydání poměrné části prostředků, které vynaložily dle § 2991 a násl. citovaného zákona. Pokud nebude bratranec plnit dobrovolně, nezbude než podat k soudu žalobu na plnění (zaplacení). Pokud budete potřebovat v dané věci s čímkoliv pomoci, neváhejte se na mne prosím obrátit. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, advokát
Petr Šimek (26.11.2016 23:51:26)
Dobrý den prosímVás zda by jste mě mohli poradit v následující věc:vlastním 40 let rodinný dům v né zrovna široké ,veřejné ,celých 40 let nezpevněné cestě-ulici.Naproti našemu domu bydlí soused,jehož manželka před nedávnem začala podnikat-masáže.Nyní po tolika letech vznikly nepříjemné neschody.Zákazníci,kteří na masáže dojíždí si parkují kde chtějí,nás tímto omezují/výjez a příjezd do naší garáže a to už vůbec nemluvím o tom,jak nám tuto nezpevněnou cestu rozblácejí.Určitě jsem přesvědčen o tom,že pokud někdo ve svém domě začne provádět takovéto služby pro občany,že musí splňovat určité podmínky,kterých se urcitě mimo jiné týká také stání pro auta,ktarými zákazníci přijíždí.Sousadka řekl bych provizorní parkování sice má a to před vjezdem do její vlastní garáže.což podle mě vůbec nesplňuje určitá nařízení,která by měla splňovat.Prosím Vás proto o sdělení jaké jsou její povinnosti a jak by mělo takovéto místo na parkování vypadat.Myslím tím hlavně velist,celkové zozměry atd.,aby takové parkování slpňovalo veškerá nařízení.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (28.11.2016 14:56:19)
Vážený pane Šimku, dle přiložených informací se domnívám, že daná cesta bude mít statut jako veřejně přístupná účelová komunikace. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů tuto cestu definuje jako: „pozemní komunikaci, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků“. Účel a smysl této komunikace je tedy jasný. Dle § 25 odst. 3 zák. č. 361/200 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů je musí být na všech komunikacích zajištěna průjezdnost. Dle § 27 písm. n) zák. č. 361/2000 Sb. nesmí řidič parkovat před vjezdem na pozemní komunikaci z (…) místa z ležícího mimo pozemní komunikaci (tedy výjezd z Vašeho pozemku, ale zahrnuje to i výjezd z pozemku Vašeho souseda – ani tam nesmí řidiči, byť se svolením majitele pozemku, parkovat). Dle § 27 písm. s) zák. č. 361/2000 Sb. Řidiči nesmí parkovat tam, kde by byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel. Manželka Vašeho souseda by měla mít svolení k výkonu vázané živnosti – masér, ke které jsou potřeba odborné znalosti. Pokud toto splňuje, nemá i přesto povinnost zřídit parkoviště pro své klienty. Pokud ho ovšem zřídí, musí tak být učiněno na jejím soukromém pozemku nebo na pozemku, jehož majitel k tomu dal souhlas. Jak je ale uvedeno výše, nesmí tak být učiněno před žádným z výjezdů ze soukromého pozemku na pozemní komunikaci a zákazníci nesmí parkovat na pozemní komunikaci, brání-li provozu této komunikace. Možností, jak tuto situaci řešit je přivolání Městské policie, která rozhodne o tom, zda-li odtáhne daná vozidla z komunikace. Odtah vozidla je na náklady majitele vozidla. Nejlépe by bylo vyrozumět o tom majitelku a pokusit se vše vyřešit dohodou. Pokud budete potřebovat s čímkoliv blíže pomoci, neváhejte se na mne obrátit. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...