Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Tomáš (31.07.2016 11:38:25)
Dobrý den, dotaz zcela z jiného soudku. Vlastním doménu na své jméno např. jannovak.cz provozuji na ní eshop cca 2 roky. Teď mě oslovil nějaký jiný Jan Novák s tím že má vlastnictví na práva na své jméno a má firmu Jan novak s.r.o. Má právnický nárok na tuto doménu? Děkuji za odpověď
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (02.08.2016 10:26:38)
Vážený pane Tomáši, pojem internetová doména není definován v žádném z platných zákonů ČR. S ohledem na „stáří“ i „techničnost“ samotné problematiky se tak nevyskytuje ani mnoho judikatury, která by alespoň obdobné problémy řešila. Způsob dispozice s doménovými jmény se odvíjí od povahy, kterou tyto mají. Jak však bylo uvedeno, jejich povaha ještě přesně stanovena není. Nicméně, v dnešní době převažuje názor, že se jedná o věc nehmotnou, tj. že se jedná buď o práva, jejichž povaha to připouští či jiné věci bez hmotné podstaty. Převažujícím názorem je pak také postulát, že povaha doménového jména má povahu relativního majetkového práva, tj. že práva a povinnosti vyplývající z takového závazkového právního vztahu platí jen mezi stranami, a to též dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový), který je účinný od 1.1.2014. Nejedná se však o názor jediný a je možné, že soudní praxí bude dovozeno, že se jedná o majetková práva absolutní, která pak působí vůči všem a do kterých řadíme např. vlastnictví. Právní praxe zatím častěji řešila otázky, ve kterých nějaká osoba neoprávněně a na úkor jiné osoby provozuje danou internetovou doménu. V takovém případě se uplatňují ustanovení z příbuzných právních institutů, kterými mohou být zejména ustanovení pro nekalou soutěž (typicky ustanovení pro parazitování), ustanovení o nedovoleném užívání jména firmy či ustanovení o právech z ochranné známky. Avšak, jak již bylo zmíněno, internetová doména, je na rozdíl od ostatních výše zmíněných institutů specifická a zatím nakládání s touto věcí není zákonem upraveno. S ohledem na výše uvedené Vám proto můžeme doporučit do doby, než bude otázka internetových domén najisto vyřešena, postupovat co nejpřesněji dle účelu smlouvy týkající se Vaší domény, stejně jako mít tento co nejpodrobněji specifikovaný včetně veškerých dalších podmínek týkajících se Vaší domény. Dále Vám můžeme doporučit prozkoumat a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by obsah Vašich internetových stránek připodobňoval jiným, tak aby nedocházelo ke zneužívání pověsti druhých a taktéž, aby alespoň při vstupu na Vaše internetové stránky nebylo možné konstatovat nebezpečí záměny s označením Vašeho/Vašich konkurentů, tj. aby bylo možné při vstupu na Vaše internetové stránky na první pohled konstatovat, že se nejedná o internetové stránky konkurentů. Každý člověk má právo užívat své jméno v právním styku, stejně jako právo na ochranu svého jména a na úctu k němu. Z toho vyplývá, že nelze neoprávněně užívat jména, ovšem za takové užití jména nelze považovat každé označení jménem, které je shodné se jménem, které někomu přísluší, nýbrž jen označení takovým jménem za okolností, jež by objektivně mohly ve veřejnosti, kde k uvedení došlo, vyvolat dojem, že jde o konkrétní fyzickou osobu. Pouze za splnění těchto předpokladů je užití jména újmou na osobnosti konkrétní fyzické osoby, která je podmínkou pro osobnostněprávní ochranu, jak dovodil Nejvyšší soud. Důležitou roli hraje též priorita užívání, a lze obecně přisvědčit, že doménu na své jméno má přednost užívat ten, kdo ji oprávněně užíval jako první. Na druhou stranu, ani v takové situaci nelze zcela vyloučit, že tím nedochází např. k újmě na osobnosti konkrétní fyzické osoby, jak je uvedeno výše. Pro zhodnocení případu, zda Vaše doména naplňuje některou z výše uvedených podmínek či nikoliv nedisponujeme dostatečnými informacemi. V případě dalších dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat na níže uvedeném e-mailu: josef.firt@kf-ak.cz, příp. na telefonním čísle: 222 360 069. S pozdravem Josef Fiřt, advokát
Szokeova Jana (27.07.2016 16:54:03)
Chci odkoupit nebytový prostor,bývalá kočárkárna v domě,který je družtvo Družba Brno a několik lidí byt koupilo ale nemají zatím výbor společenství vlastníků.Na Družbě mi řekli,že to nejde,proč?Je to opravdu tak? Děkuji,s pozdravem JS
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (28.07.2016 16:13:59)
Vážená paní Szokeová, k Vašemu dotazu uvádíme, že je velmi konkrétní. V daném případě mohou být specifické okolnosti, které bez bližších informací a údajů nemůžeme posoudit a vyhodnotit. Družstva (obecně) jsou obchodními korporacemi jednajícími na základě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a jako takové jsou povinně zapisovány do obchodního rejstříku. Oproti tomu pojem společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku dle ustanovení § 1194 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Společenství vlastníků jsou pak zapisována do rejstříku společenství vlastníků. Jakákoliv osoba nemůže být zároveň družstvem a společenstvím vlastníků. Konkrétních důvodů proč nelze prodat nebytový prostor družstva či společenství vlastníků může být rozhodně více. Nicméně bytové družstvo je dle zákona o obchodních korporacích založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Je tedy jednoduše možné, že o pronájem takového prostoru projevil zájem člen družstva. Obdobná situace může platit též pro společenství vlastníků. Jak už jsme však uvedli výše bez konkrétnějších informací nemůžeme danou situaci vyhodnotit. V případě dalších dotazů nás, prosím, kontaktujte na níže uvedeném e-mailu: josef.firt@kf-ak.cz, příp. na telefonním čísle: 222 360 069. S pozdravem Josef Fiřt, advokát
Bohdana (26.07.2016 23:28:20)
S manželem společně vlastníme dům v hodnotě cca 3,5 mil. Kč, bohužel je na něm hypotéka ve výši 0,8 mil. Kč. Chtěli bychom polovinu darovat synovi, který bydlí s námi a objekt pomáhal zrekonstruovat (a nadále se podílí na investicích a práci na objektu). Jak to lze provést vzhledem k hypotéce?
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (28.07.2016 17:22:11)
Vážená paní Bohdano, k Vašemu dotazu lze bez znalosti bližších podrobností uvést, že nemovitou věc (nebo její část) lze darovat i v případě, že je zatížena hypotékou. Je však zapotřebí, abyste nejprve důkladně prostudovali podmínky zástavní smlouvy, kterou jste s bankou uzavřeli. Následně pak lze doporučit požádat banku o vydání souhlasu s převodem vlastnického práva k zastavené nemovité věci, zjistit konkrétní postup banky v takových případech a vyjednat, jakým způsobem budete hypotéku dále splácet. V případě Vašeho zájmu jsme samozřejmě schopni Váš případ podrobněji analyzovat a s ohledem na dané okolnosti Vám doporučit konkrétní kroky. Kontaktovat nás můžete na tel. (+420) 222 362 069, případně e-mailem na adrese ak@kf-ak.cz. Bližší informace o naší kanceláři naleznete na www.kf-ak.cz. S pozdravem za Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Josef Fiřt
Petr (15.07.2016 15:43:59)
Dobrý den, manzelka se chce rozvest. Pred snatkem ziskala druzstevni byt darem od sveho otce. Behem doby manzelstvi, kdy byt potreboval rekonstrukci, jsem rekl manzelce..nebudu davat penize tam, co mi nepatri. Tak jsme zasli na druzstvo, a manzelka na me prevedla pulku druzstevnich prav. Po nejakych 2 letech se byt prevadel do OV. Vse probehlo, v katastru nemovitosti je tato bytova jednotka jako SJM vlastnictvi. V pripade rozvodu a vyporadani SJM mam narok na vyporadani tkz. idealni polovinou. dekuji Petr
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (25.07.2016 09:18:07)
Vážený pane Petře, k Vašemu dotazu lze bez znalosti konkrétních okolností uvést tolik, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), upravuje tři možné způsoby vypořádání zaniklého společného jmění manželů (dále jen „SJM“), kterými jsou 1) dohoda manželů, 2) rozhodnutí soudu a 3) právní domněnka, která nastane v případě, že do tří let od zániku SJM není mezi manželi uzavřena dohoda o vypořádání SJM a žádný z manželů nepodá návrh na vypořádání zaniklého SJM soudem; v tom případě se věci náležící do SJM rozdělí dle § 741 OZ. Pokud s manželkou nebudete schopni uzavřít dohodu, můžete podat návrh na vypořádání zaniklého SJM. Při vypořádávání zaniklého SJM by měl soud vypořádat toto jmění zpravidla tak, aby podíly obou manželů na vypořádávaném jmění byly stejné, přihlíží však rovněž k potřebám nezaopatřených dětí, k tomu, jak každý z manželů pečoval o děti a o domácnost, a dále k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetku náležejícího do SJM. Jestliže tedy Vaše manželka byt původně získala jako dar od svého otce, mohla by při rozvodu namítat zohlednění tohoto faktu při vypořádání SJM. V případě Vašeho zájmu jsme samozřejmě schopni – při znalosti bližších informací – Váš případ podrobněji analyzovat a doporučit Vám postup, který bude vzhledem ke konkrétním okolnostem nejvhodnější. Kontaktovat nás můžete na tel. (+420) 222 362 069, případně e-mailem na adrese ak@kf-ak.cz. Bližší informace o naší kanceláři naleznete na www.kf-ak.cz. S pozdravem za Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Josef Fiřt
Pavel (06.11.2016 19:31:16)
myslim, ze tak jako nikdo nezpochybni prepis druzstevnich prav jejiho otce, tak nikdo nemuze zpochybnit prepis druzstevnich prav manzelky na sveho manzela
martina pelanova (27.06.2016 20:54:17)
Dobrý den chtěla bych se zeptat. mám insolvenci i můj přítel bydlíme spolu v bytě 1+1 a chtěli by jsme jít jinam do většího bytu. jenže všude jsou kauce a nájmy vysoké a nemáme na to finanční prostředky. půjčku na kauci nám nikdo nedá a přiteli konči insolvence za 1,5roku. děkuji za odpověd martina pelánová
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (28.06.2016 11:16:57)
Vážená paní Pelánová, předpokládáme, že u Vás i Vašeho přítele probíhá tzv. oddlužení. Ve Vaší situaci lze jen doporučit, abyste stěhování do většího bytu odložila - minimálně do doby, něž insolvence „skončí“ (tj. než insolvenční soud vezme na vědomí splnění oddlužení) Vašemu příteli. Rozhodně nedoporučujeme brát si půjčky u nebankovních poskytovatelů půjček, jejichž podmínky často hraničí s lichvou. Už samotné stěhování do jiného bytu by nepochybně vyvolalo určité náklady a tyto by, spolu s vyšším nájemným ve větším bytě, mohly výrazně ohrozit Vaši schopnost plnit schválený splátkový kalendář. V této souvislosti upozorňujeme, že po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit. Zároveň je třeba brát v úvahu, že důvodem pro zrušení oddlužení a jeho změnu v konkurs je mimo jiné i neplnění podstatných povinností podle schváleného způsobu oddlužení nebo fakt, že v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Řešení úpadku konkursem má na dlužníka mnohem tíživější dopady, než jeho řešení tzv. oddlužením. Proto je ve Vašem nejlepším zájmu řádně plnit veškeré povinnosti, které Vám byly insolvenčním soudem uloženy – stěhování do většího bytu by Vaši schopnost dostát uloženým povinnostem mohlo ohrozit. Z výše uvedených důvodů bychom na Vašem místě o stěhování do většího bytu uvažovali až po pravomocném ukončení insolvenčního řízení proti Vám i Vašemu příteli. S pozdravem za Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Josef Fiřt
Lucka S. (16.06.2016 12:34:13)
Dobrý den, bydlím v bytě v OV a na nedávné schůzi SVJ mne předseda nařkl, že si všiml, že za mnou domů dochází má asistentka a pomáhá mi s pracovními záležitostmi a že bych za to měla platit nějaké peníze do SVJ. Pro upřesnění uvádím, že mám svoji kancelář mimo byt, nicméně občas pracuji z domova na PC a asistentka není moje zaměstnankyně, dochází 1x, nebo max 2x týdně na dopoledne. Ve stanovách SVJ o tomto není žádná zmínka, předseda se ohání širšími právními předpisy. Přijde mi to absurdní, protože paní na hlídání dětí, nebo na výpomoc se žehlením je prý v pořádku, ale asistentka je problém. Můžete mi poradit v jakém zákonu, či vyhlášce se o této problematice pojednává a zda má předseda na toto právo? Přijde mi to jako omezování osobní svobody. Děkuji LS
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (17.06.2016 08:54:11)
Vážená Lucko, v případě, že interní předpisy SVJ Vámi popisovanou věc neupravují, nejste povinna SVJ platit jakékoliv poplatky za užívání svého bytu jakýmkoliv způsobem. Podle § 2255 odst. 2 občanského zákoníku platí, že „nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo dům, může nájemce v bytě i pracovat nebo podnikat.“ Pokud zákon toto právo přiznává nájemci, těžko v něm hledat oporu pro omezení ústavně garantovaného práva vlastníka. Požadavek předsedy SVJ je tedy jednoznačně neoprávněný. Dovolujeme si však upozornit, že vycházíme z předpokladu, že užívání bytů není v interních předpisech SVJ nijak upraveno. V případě Vašeho zájmu jsme připraveni příslušné interní předpisy analyzovat a náš výše uvedený závěr ověřit. Rádi Vám samozřejmě pomůžeme i v případném sporu s SVJ. Kontaktovat nás můžete na tel. (+420) 222 362 069, případně e-mailem na adrese ak@kf-ak.cz. Bližší informace o naší kanceláři naleznete na www.kf-ak.cz. S pozdravem, za Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Josef Fiřt
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...