Online dotazy


Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Navrátilová (03.12.2020 09:04:36)
Dobrý den, výbor našeho SVJ se rozhodl uskutečnit korespondenční schůzi a hlasování per rollam. Chtěla bych se ohradit vůči jednomu návrhu určenému ke hlasování a to návrhu na schválení mimořádných odměn za bourací práce, které se sami rozhodli provést členové výboru a přibrali k tomu ještě jimi vybrané 2 lidi, přitom neproběhlo výběrové řízení na tyto práce a není tedy jasné zda toto rozhodnutí bylo to nejlevnější. Je možné písemně proti tomu protestovat a jak protest koncipovat ? Děkuji předem za odpověď. S pozdravem Navrátilová
Ladislav Ležák (25.11.2020 22:31:22)
Dobrý den. Mám dosti zapeklitý dotaz k věcným břemenům. Náš rodinný domek byl v roce 2006 rozdělen na dvě popisné čísla v rámci rodiny. To jest na mou sestru a na mě jako majitele. S tím také došlo k věcnému břemenu i na mého bratra, který měl užívání bezplatně. To je v pořádku ale přeci za energie, internet nemůžu za něj platit, nehledě na to, že byl spolubydlícím a měl jsem právo na příspěvek za spotřební energie. Já na vlastním pozemku nesmím stát s autem aby bratr mohl stát s autem, tam kde se mu zlíbí. Takže vlastně překážím sám sobě, na vlastním pozemku. Já mu samozřejmě nebráním, pokud chce projet. Dnes již nebydlí v mém domě a bydlí ve svém domě i s trvalým pobytem mimo mou obec a drží si ve vlastnictví prostor se kterého si udělal sklad. Když ještě bydlel u mě, tak se přestěhoval do obývacího pokoje a to vše bez mého vědomí. Vše co dělal na mém domě dělal bez mého vědomí jako kdyby byl vlastník bratr a já byl jeho z prominutím otrok. Dále. Moje sestra, která měla rozdělenou polovinu, přepsala na jinou sestru bez mého vědomí, abych byl o této změně informován a opět jsem masírován, že já nesmím stát na svém pozemku a já nesmím stát na jejím pozemku. Chce bez mého vědomí postavit plot, na dvorku abych nemohl chodit po jejich pozemku, ale po mém pozemku chodit budou a je to asi logické. Prostě si usurpují práva na všechno. Domek byl přepsán s tím, že se nebudou dělit části, které dělit nelze, protože jde o věcná břemena s právem chůze atp. Chce svoji polovinu pronajímat cizím lidem, ale s tím já zásadně nesouhlasím. Jde o rodinné dědictví a tak to má zůstat. A pokud jde ještě o bratra, který je svobodný, když bylo něco potřeba opravit, tak odpověděl, že to není jeho dům (ale má právo na všechno ostatní) na mé nářadí, prostě na všechno, dle jeho slov, je to samozřejmost. Takže, když se něco pokazilo nic mě nedal k náhradě. To si raději vzal co mu nepatřilo a vůbec se neobtěžoval se dovolit. Omlouvám se za obsáhlou zprávu, ale už jsem z toho všeho na mrtvici.
Draha Sigmundová (05.10.2020 07:19:36)
Dobrý den. Moje teta emigrovala v 80.letech.Měla družstevní byt.Má právo na jeho vrácení?
Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát (05.10.2020 11:26:54)
Vážená paní Sigmundová, k Vašemu dotazu týkajícímu se navrácení družstevního bytu sdělujeme následující. Obecně lze říci, že k navracení družstevních bytů či vyplácení finančních náhrad dochází, a to na základě zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Pro úplné posouzení věci je nicméně nutné vědět, zda-li byla Vaše teta vyloučena z družstva, zda došlo k propadnutí majetku nebo přechodu majetkového práva podle §453a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník či byla soudně rehabilitována podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci. Po obdržení těchto potřebných informací Vám rádi pomůžeme, nicméně je třeba upozornit, že takové posouzení bude časově náročnější. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát
Jana Sladká (19.09.2020 07:57:22)
Dobrý den, ráda bych koupila chatu/chalupu, kterou bych do budoucna chtěla pronajímat. Co je k takovému podnikání třeba? Živ. list? Něco víc? Děkuji JS
Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát (22.09.2020 10:01:45)
Vážená paní Sladká, pokud budete vlastnit chatu/chalupu a budete ji chtít pronajímat – tedy dočasně přenechávat k užívání jiným, tak máte dvě možnosti. 1. Váš vztah se bude řídit konkrétní nájemní smlouvou, kterou mezi sebou uzavřete. Nebude-li primárním účelem nájemní smlouvy zajistit bytové potřeby nájemce, nebude třeba ve smlouvě zohlednit speciální ustanovení o nájmu bytu a domu, ovšem nájemní smlouva není nejvhodnější k poskytování krátkodobého ubytování (např. z důvodu výpovědní lhůty). 2. Pokud se bude jednat o soustavnou činnost provozovanou za účelem zisku, jejímž obsahem není jen prostý pronájem, ale též poskytnutí další služby (např. poskytování čistého povlečení, úklid, snídaně), jedná se o živnost \"ubytovací služby“ (příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ohlašovací živnost č. 55) jako živnost volnou řídící se zákonem živnostenským (zákon č. 455/1991 Sb.). K provozování volné živnosti není třeba odborné ani jiné způsobilosti, stačí splnit všeobecné podmínky k provozování činnosti. Bude potřeba ohlásit své rozhodnutí živnostenskému úřadu na území ČR/ na kontaktním místě Czech POINT - vyplněním formuláře („Jednotný registrační formulář“) a oprávnění provozovat takovou živnost Vám vznikne již dnem podání. K formuláři připojíte pouze: 1. Doklad o bezúhonnosti 2. Doklad o zaplacení správního poplatku (za vydání živnostenského listu). V případě bližších informací je Vám naše advokátní kancelář plně k dispozici. S pozdravem Josef Fiřt, advokát
Tereza Pavelková (18.06.2020 15:42:50)
Dobrý den, měla bych na Vás dotaz/prosbu... S přítelem (žijeme spolu, ale máme každý jiné trvalé bydliště, pokud se posuzuje společně hospodařící domácnost takto?) jsme se rozhodli koupit pozemek. Ovšem vzhledem k jisté situaci s realitkou, která prodej zprostředkovala, nejsem oficiálním účastníkem Kupní smlouvy. Kupujícím/nabyvatelem je tedy pouze přítel. Ovšem s přítelem chceme můj vztah/,,právo\" k pozemku oficiálně zpečetit, ale nevíme, jakou formou by to pro nás bylo nejjednodušší a samozřejmě nejlevnější. Jestli formou budoucí Darovací smlouvy či Kupní? S přítelem se budu i finančně podílet na úvěru od počátku takže netuším, jak bychom např. formulovali budoucí Kupní cenu, případně hodnotu daru. Jedná se čistě o pozemek ,,orná půda\". Moc Vám děkuji za Váš čas. Terez
Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát (22.06.2020 11:08:29)
Vážená paní Pavelková, Nejprve k Vašemu prvnímu dotazu. Společně hospodařící domácností se rozumí společenství osob fyzických, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Obecně se společně hospodařící domácnost posuzuje dle faktorů faktických, nikoliv formálních. Důležité je tedy reálné společné hospodaření a spolužití. Z Vámi poskytnutých informací vyplývá, že s partnerem žijete, ačkoliv máte každý jiné trvalé bydliště. Z výše zmíněné definice společně hospodařící domácnosti tedy lze usuzovat, že Vaše soužití s partnerem do této právní oblasti spadá. Dále je třeba si uvědomit, že spousta bank se při poskytování hypotečních úvěrů „pojišťuje“ proti manipulacím s právním stavem věcí, kterých se příslušný úvěr týká. Příkladem je tzv. zákaz zcizení a zatížení věci, který bývá obsažen v příslušné smlouvě o poskytnutí úvěru. Jako první krok tedy doporučuji prostudovat tyto smlouvy, či záměr přímo prokonzultovat se zástupcem banky. Nejsnadnějším řešením Vaší situace by bylo pravděpodobně zřízení spoluvlastnického podílu k předmětnému pozemku smlouvou – např. Vámi zmíněnou smlouvou darovací. Institut spoluvlastnictví je upraven v § 1115 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). Pro účely zřízení tohoto práva je třeba si předem ujasnit v jakém podílu se bude předmětná nemovitost dělit. Nejjednodušším způsobem by pak pravděpodobně bylo zřízení ideálního spoluvlastnického podílu v míře jedné poloviny. Ideální spoluvlastnictví je druhem spoluvlastnictví, ve kterém každému spoluvlastníkovi vzniká podíl na vlastnictví v míře ideálního dílu. Nejedná se však o díl reálný (kdy by například každému spoluvlastníkovi připadla reálná polovina pozemku rozdělená přímkou), ale o díl „pomyslný“. Lze však samozřejmě stanovit též podíly v jiné míře dle Vašeho uvážení. Pokud by Vaší a partnerovou preferencí při řešení zmíněné situace bylo právě zřízení spoluvlastnictví darovací smlouvou, je třeba připomenout, že tato musí mít jisté konkrétní parametry. Darování se řídí dle § 2055 a následujících NOZ. V darovací smlouvě je nutno precizně uvést, že se jedná o darování podílu nemovitosti v míře Vámi zvolené. Tento podíl je pak nutno uvést také v návrhu na vklad do katastru nemovitostí, neboť spoluvlastnické právo k nemovitostí vzniká stejně jako vlastnické právo k nemovitosti, tedy zápisem do katastru nemovitostí. Důležitým faktorem je osvobození od daně z příjmů. Dle § 10 odst. 3 písm. c) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb. zákona o daních z příjmů (dále jen jako „zákon o daních z příjmů“) jsou od daně z příjmu osvobozeny dary od osoby, se kterou příjemce daru žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním daru ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost. Pokud tedy ve Vámi zmíněném soužití s partnerem žijete alespoň po dobu jednoho roku, lze se domnívat, že se toto osvobození na Váš případný dar bude vztahovat. V darovací smlouvě není pro její platnost potřeba uvádět hodnotu daru. Pro další eventuální účely (např. daňové) lze hodnotu daru stanovit jako příslušný zlomek reálné ceny domu (dle zvoleného darovaného podílu). Dále lze hodnotu daru stanovit přizváním znalce, který vystaví posudek. Eventuálně hodnotu předmětného pozemku určí soud. Vámi zmíněná možnost zřízení spoluvlastnického podílu smlouvou kupní připadá samozřejmě v úvahu také. V případě kupní smlouvy byste si od partnera podíl na nemovitosti kupovala. Z Vámi poskytnutých informací však vyplývá, že se plánujete s partnerem podílet na financování úvěru, který pokryje náklady na koupi předmětné nemovitosti. Z těchto informací usuzuji, že tato forma zřízení spoluvlastnického práva nevyhovuje tolik záměrům, které tímto právním jednáním sledujete. Rovněž zde hraje roli fakt, že pokud neuběhl tzv. časový test ve lhůtě 2 let, pak se na prodej nemovitosti nevztahuje osvobození od daně. Daň z příjmů získaných prodejem nemovitosti činí navíc nikoliv zanedbatelných 15 % z ceny. Další možností je určitá forma smluvního zajištění mezi Vámi a partnerem. Příkladem může být zřízení věcného břemena na předmětném pozemku, či právě například výše uvedený zákaz zcizení a zatížení věci. Jelikož se jedná o dohodu mezi Vámi a partnerem, zůstávají pravidla a obsah této smlouvy čistě na Vás a mohou tedy odpovídat Vašim představám o právech a povinnostech k věci, aniž by bylo zřízeno spoluvlastnické právo. Budete-li mít zájem o bližší posouzení Vaší situace a pomoc při jejím řešení, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. Ať už tedy zvolíte kteroukoliv cestu, přejeme Vám i partnerovi hodně štěstí a užitku z pozemku. S přátelským pozdravem, Josef Fiřt, advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...