Online dotazy


Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Alena Bezděková (15.01.2018 13:48:57)
Dobrý den, s manželem jsme postavili RD, společné máme 2 děti (z předchozího manželství má každý 1 dítě. Chceme sepsat závěť, kde RD po naší smrti přejde pouze na společné děti. Je takto napsaná závěť možná? Oběma dalším dětem dáme své dědictví po rodičích. Děkuji za odpověď. Bezděková
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (16.01.2018 14:25:30)
Dobrý den, nejprve je třeba si uvědomit, že pořízení závěti umožňuje zůstaviteli svobodně nakládat s vlastním majetkem. Není možné zůstavitele „nutit“ do rovnoměrného, resp. přiměřeného rozdělení majetku svým dědicům. Závětí je tedy umožněno zůstaviteli zvýhodnit či znevýhodnit některého z dědiců. Důležité je, že všichni potomci – bez ohledu na to, z jakého manželství nebo vztahu vzešli, jsou ze zákona nepominutelnými dědici, kteří mají právo na povinný díl z pozůstalosti. V případě, že svého potomka např. přežijete nebo nedědí-li z jiného důvodu, stávají se nepominutelnými dědici jeho potomci. Ocitujeme-li zákon, tak dle § 1643 občanského zákoníku jsou nepominutelnými dědici děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu. To znamená, že v případě, kdy zůstavitel zanechal závěť, ve které celé dědictví rozdělil, se nedědí podle dědické posloupnosti stanovené zákonem, ale je nutno počítat povinný díl dědictví, který náleží každému z dětí a o který dítě nelze připravit ani závětí nebo dědickou smlouvou. Je třeba zmínit také, že nepominutelný dědic nemá právo na podíl z pozůstalosti (kupříkladu nemovitosti), ale pouze na finanční obnos, který se rovná hodnotě povinného dílu. Pokud byste do závěti napsala, že některému z dětí povinný díl dědictví snižujete či krátíte, nebude se k takovému přání při dělení dědictví přihlížet. Víc než povinný díl ale dítěti zanechávat nemusíte. Dále už můžete majetek dělit dle svého uvážení – všechny děti nemusí dostat stejně. V takovém případě Vámi napsaná závěť by byla v pořádku. Budete-li potřebovat pomoci se sepisem závěti, s důvěrou se obraťte na naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, advokát
Alena Bezděková (16.01.2018 16:08:22)
Děkuji Vám za přehlednou odpověď. Zeptám se ještě jinak, kolik je u zletilého čtvrtina z dědického podílu v našem případě? Jak je možné u Vás sepsat závěť? Lze to i na dálku? Děkuji Vám za odpověď. Bezděková
Věra (09.01.2018 15:10:38)
Dobrý den , chci se zeptat maminka vlastnila družstevní byt a po nějakě době se rozhodla na mě převedla členské prava a povinnosti družstevního bytu.Ten byt jsem asi po deseti letech prevedla na parnera . Mám ještě dva sourozence s kterýma nevycházim dobře.Moje maminka doposud v bytě bydlela ,ale její zdravotní stav se zhoršil a tak si ji sestra vzala k sobě a stara se o ní.Doposud nevěděla sestra , že byt vlastně neni maminky , myslí si že je můj.Může napadnout nějakym spůsobem sestra ten byt.Děkuji za odpověď.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (15.01.2018 14:10:33)
Vážená paní Věro, pokud tomu správně rozumím, tak členský podíl spojený s právem nájmu bytu je nyní v rukou Vašeho partnera. Pokud byla členská práva převedena formou darování, tak je možné tento dar odvolat pro porušení dobrých mravů vůči dárci (§ 2072 občanského zákoníku) nebo v případě hmotné nouze dárce (§ 2068) požadovat navrácení celého daru (v tomto případě by se jednalo o členská práva spojená s nájmem bytu). Tento krok je možno učinit do jednoho roku, kdy byl nevděk vyjádřen nebo také do jednoho roku od doby, kdy dárce zjistil důvody pro odvolání daru. Porušení dobrých mravů je vykládáno jako jednání úmyslné nebo z hrubé nedbalosti proti dárci, které má za následek ublížení dárci (fyzické i psychické). Ve Vašem případě již vydání daru není možné z Vaší vůle, jelikož členská práva jsou již přepsána na partnera. Vaše sestra, resp. další sourozenci by tak jedině mohli vznést svůj nárok až v rámci dědického řízení po vaší mamince. V případě, že byste potřebovala další právní pomoc, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem, Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát.
Jaroslav Černý (04.01.2018 20:06:33)
Dobrý den, vlastním pozemek, který je v územním plánu obce určen k zástavbě rodinnými domky. Je obec oprávněna mě klást jako podmínku k udělení stavebního povolení k zasíťování pozemku vybudovat na své náklady příjezdovou cestu k pozemkům s vyasfaltovaným povrchem a veřejným osvětlením ? K pozemku samozřejme v současnosti cesta vede - pokračuje ulicí vedle již postavených domů pod mým pozemkem. Děkuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (11.01.2018 09:15:37)
Vážený pane Černý, tato problematika se těžko posuzuje z Vámi poskytnutých informací, ale obecně platí a je to běžná praxe, že v zásadě ano. Obec může požadovat výstavbu příjezdové komunikace na náklady žadatele. Otázkou pak v konkrétním případě bude, v jaké kvalitě atd. § 76 odst. 2 stavebního zákona totiž stanoví, že podmínky pro vydání územního rozhodnutí a tedy pro vydání stavebního povolení jsou uvedeny v § 90, který zakládá, že stavební úřad posoudí, zdali je pozemek dostatečně napojen na veřejnou komunikaci. Pokud není, může návrh na vydání územního rozhodnutí zamítnout, nebo vyzvat navrhovatele, aby zhotovil příjezdovou komunikaci na vlastní náklady. Vyhláška č. 501/2006 Sb., konkrétně § 20 odst. 7 ukládá, že příjezdová komunikace k domům rodinného typu musí vést nejdále 50 metrů od předmětné stavby. V případě výskytů problémů ohledně vymáhání Vašich práv, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem, Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
Ivana (03.01.2018 20:13:06)
Dobrý den mohu syna odhlásit s bytu bez jeho vědomi soudní cestou ?syn dělá dluhy a já mám strach že přijdu o dr.byt ,může to za mě vyřídit právní zástupce ,a kolik tato právní služba zhruba stojí děkuji za zpětnou vazbu Ivana
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (15.01.2018 14:03:29)
Vážená paní Ivano, trvalý pobyt je upraven v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Odpověď na Vaši otázku hledejme v § 12 odst. 1 písm. c) zmíněného zákona. Zde se píše, že pro odhlášení trvalého pobytu občana musí být splněny dvě podmínky. Tou první je, že zaniklo jeho užívací právo k objektu (tj. např. byt, či část bytu). Pokud Váš syn není v nájemní smlouvě uveden jako spolunájemce, ale bydlí v bytě z Vaší dobré vůle, tak je čistě na Vás, kdy zrušíte synovi užívací právo k předmětnému bytu. Druhou podmínkou je nevyužívání předmětných prostorů osobou, která má být odhlášena. V praxi to poté znamená, že dokud u Vás syn bydlí, tak jeho trvalý pobyt zrušit nelze. Můžete projevit svou vůli jakožto výhradní uživatel bytu a syna vyzvat, aby byt vyklidil. V případě, že tak neučiní, je zde možnost vyklizení bytu soudní cestou (tj. podat žalobu na vyklizení bytu). Teprve poté je možnost (podotýkám, že to lze provést i bez souhlasu osoby, která má být odhlášena) odhlásit trvalé bydliště z předmětného bytu. Ohlašovna posoudí, zdali byly splněny ony dvě výše uvedené podmínky a na jejich základě rozhodne o zrušení trvalého bydliště. Právní zástupce za Vás může případně celou věc vyřídit na základě plné moci. V případě, že nastanou potíže s vymáháním Vašich práv, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář, přičemž celková odměna za poskytnuté právní služby v této věci by neměla překročit 10.000,- Kč. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát.
Dana (27.12.2017 21:57:31)
Dobrý den,Prosím Vás o radu. V měsíci červnu jsem dala na katastr návrh na vklad darovaci smlouvy.Nemovitost byla zapsána v srpnu. Mezitím v červenci zemřel darovatel. Bude nemovitost součástí dědictví. Děkuji za odpověď.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (11.01.2018 08:59:24)
Vážená paní Dano, pokud správně chápu, nemovitost byla zapsána a nyní jste jejím vlastníkem nemovitosti. Pokud nikdo tento zápis nezpochybní (například z důvodu nezpůsobilosti dárce ve smyslu jeho neschopnosti rozeznat důsledky svých činů aj.), tak vlastnictví přetrvává dál. Účinky projevené vůle dárce nastávají zpětně ke dni podání návrhu na katastr v důsledku darovací smlouvy a splnění všech podmínek pro vklad do katastru nemovitostí. V případě zpochybnění Vašich práv, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem, Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
Jana Janečková (21.12.2017 15:48:25)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat co mám dělat když jsem přišla na to že mě majitelka bytu který mám v pronájmu okrádá na energiích přišli jsme na to že na náš elektrometr má napojených další byt který pronajímá a tak to je i z dodávkou za teplo upozornili jsme jí na to a nemá zájem to řešit a chce nám ukončit pronájem který řádně platím děkuji za info pěkný den Janečková
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (22.12.2017 13:45:55)
Vážená paní Janečková, Váš celkový problém bych rozdělil na tři části pro větší přehlednost: 1) Odstranění přípojky elektroměru a měřiče tepla, která dovádí energie do jiného bytu. 2) Vymáhání již způsobené škody pronajímatelem. 3) Neopodstatněná hrozba výpovědí. Ad 1) §2208 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) stanovuje, že po oznámení vady, která brání řádnému využívání pronajaté věci (bytu), má pronajímatel povinnost, aby vadu odstranil bez zbytečného odkladu. V tomto případě doporučuji písemné oznámení s uvedením data a specifikace problému, aby případné vymáhání bylo podloženo hmatatelným důkazem. V případě, že pronajímatel neodstraní vadu bez zbytečného odkladu, máte právo na přiměřenou slevu z nájemného, nebo můžete odstranění vady provést sama (doporučuji prostřednictvím třetí strany, odborně způsobilé k takovýmto úkonům, aby nedošlo ke škodám na majetku pronajímatele a komplikaci ve vymáhání Vašich práv.). Účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním vad budete poté vymáhat na pronajímateli, nebo podle odst. 2 citovaného ustanovení si můžete vynaložené náklady započíst do výše nájemného za jeden měsíc jako slevu. Ad 2) Již způsobenou škodu za zaplacené poplatky můžete vymáhat jako bezdůvodné obohacení podle §2991 občanského zákoníku, ale žaloba musí být směřována proti tomu, kdo se bezdůvodně obohatil na připojeném elektroměru a měřiči tepla. Pokud druhý nájemce neplatí poplatky za elektřinu (a teplo), tak se bezdůvodně obohatil nájemce. Pokud pronajímatel vybíral poplatky od druhého nájemce a nájemce tak platil v dobré víře, že tím nikomu neškodí, tak se bezdůvodně obohatil pronajímatel. Ad 3) Důvody pro výpověď z nájmu ze strany pronajímatele jsou vyčteny v § 2288 a §2293 občanského zákoníku. V zásadě se jedná o důvody, které jsou způsobeny zvlášť hrubým porušením povinností nájemce, nebo objektivních důvodů, které znemožňují obyvatelnost bytu (např. veřejný zájem). Dále ze zvlášť závažných důvodů, které jsou poškozování bytu, neplacení nájemného, užívání bytu jiným způsobem, než bylo ujednáno, nebo pokud nájemce způsobuje škody pronajímateli nebo osobám žijících v domě. Pokud pronajímatel nespecifikuje důvody, v čem spočívají zvlášť závažné důvody porušení povinností, k výpovědi se nepřihlíží. To samé v případě, kdy Vás při doručení výpovědi pronajímatel neseznámí se skutečností, že můžete vznést námitky a navrhnout přezkum výpovědi sousedem, tak je výpověď neplatná podle §2286. Dále máte právo podle §2290 podat návrh soudu do dvou měsíců, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná. V případě, že nastanou jakékoliv potíže s vymáháním Vašich práv, neváhejte se obrátit na naši kancelář. S pozdravem, Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...