Online dotazy


Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Ladislav Ležák (25.11.2020 22:31:22)
Dobrý den. Mám dosti zapeklitý dotaz k věcným břemenům. Náš rodinný domek byl v roce 2006 rozdělen na dvě popisné čísla v rámci rodiny. To jest na mou sestru a na mě jako majitele. S tím také došlo k věcnému břemenu i na mého bratra, který měl užívání bezplatně. To je v pořádku ale přeci za energie, internet nemůžu za něj platit, nehledě na to, že byl spolubydlícím a měl jsem právo na příspěvek za spotřební energie. Já na vlastním pozemku nesmím stát s autem aby bratr mohl stát s autem, tam kde se mu zlíbí. Takže vlastně překážím sám sobě, na vlastním pozemku. Já mu samozřejmě nebráním, pokud chce projet. Dnes již nebydlí v mém domě a bydlí ve svém domě i s trvalým pobytem mimo mou obec a drží si ve vlastnictví prostor se kterého si udělal sklad. Když ještě bydlel u mě, tak se přestěhoval do obývacího pokoje a to vše bez mého vědomí. Vše co dělal na mém domě dělal bez mého vědomí jako kdyby byl vlastník bratr a já byl jeho z prominutím otrok. Dále. Moje sestra, která měla rozdělenou polovinu, přepsala na jinou sestru bez mého vědomí, abych byl o této změně informován a opět jsem masírován, že já nesmím stát na svém pozemku a já nesmím stát na jejím pozemku. Chce bez mého vědomí postavit plot, na dvorku abych nemohl chodit po jejich pozemku, ale po mém pozemku chodit budou a je to asi logické. Prostě si usurpují práva na všechno. Domek byl přepsán s tím, že se nebudou dělit části, které dělit nelze, protože jde o věcná břemena s právem chůze atp. Chce svoji polovinu pronajímat cizím lidem, ale s tím já zásadně nesouhlasím. Jde o rodinné dědictví a tak to má zůstat. A pokud jde ještě o bratra, který je svobodný, když bylo něco potřeba opravit, tak odpověděl, že to není jeho dům (ale má právo na všechno ostatní) na mé nářadí, prostě na všechno, dle jeho slov, je to samozřejmost. Takže, když se něco pokazilo nic mě nedal k náhradě. To si raději vzal co mu nepatřilo a vůbec se neobtěžoval se dovolit. Omlouvám se za obsáhlou zprávu, ale už jsem z toho všeho na mrtvici.
Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát (11.12.2020 11:41:16)
Vážený pane Ležáku, z Vašeho dotazu usuzuji, že se ve vztahu k bratrovi jedná o věcné břemeno užívacího práva, které je upraveno v § 1283 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Základní úprava v občanském zákoníku stanoví, že užívací právo je právo cizí věc užívat a brát z ní plody a užitky. Oprávněný může věc užívat jakýmkoli způsobem, uspokojuje-li tím potřeby své či členů domácnosti, a zároveň musí šetřit podstatu služebné věci. K údržbě služebné věci je povinen její vlastník, nicméně oprávněná osoba je povinna pouze k tzv. běžné údržbě. Jestliže nastane situace, že náklady, které je vlastník služebné věci povinen vynaložit na její údržbu, přesáhnou užitek, který pro něj z věci plyne, vzniká osobě oprávněné povinnost buď uhradit takový rozdíl, nebo upustit od dalšího výkonu užívacího práva. Pokud v takové situaci nebude oprávněný ochoten nastalou situaci řešit, může se vlastník služebné věci domáhat rozhodnutí soudu o zrušení této služebnosti v souladu s § 1299 občanského zákoníku. Nicméně z uvedených informací je nemožné usoudit, co vše bylo obsahem smlouvy či dohody. Pokud by se však například jednalo o jakýsi bezplatný holý nájem, tak s tímto nejsou spojeny služby související s užíváním domu a Váš bratr by tedy měl na náklady přispívat v podílu, který skutečně spotřeboval. K dotazu ohledně domu rozdělenému na dvě čísla popisná lze uvést následující. Pokud na pozemku ve vlastnictví sestry vázne ve Váš prospěch věcné břemeno, tak toto břemeno představuje právní zatížení věci a povinnosti z tohoto se vztahují na vlastníka zatížené věci. Ve chvíli kdy dojde ke změně vlastníka zatížené věci, tak spolu s vlastnickým právem na nového vlastníka přechází i povinnosti z věcného břemene na věci váznoucí. Lze tedy usuzovat, že když vlastník pronajme zatíženou nemovitost a je-li nájemní právo dotčeno věcným břemenem, je jím – i bez převzetí závazku k jeho dodržování v nájemní smlouvě - omezen též nájemce. Při rozdělení domu na dvě čísla popisná se každá část domu stane samostatným předmětem občanskoprávních vztahů, aby při dispozici s touto částí nebyla potřeba součinnosti vlastníka druhé části. Celý proces rozdělení domu se řídí nejen stavebním zákonem (ve Vašem případě se řídil zákonem č. 50/1976 Sb., který byl v roce 2006 v účinnosti), zákonem o pozemkových úpravách (zákon č. 139/2002 Sb.), ale také vyhláškami či nařízeními, ve Vašem případě se zřejmě bude jednat o již neúčinnou vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, podle kterých by měly být všechny otázky ohledně společného soužití vyřešeny, mj. např. včetně garážového stání. Z uvedených údajů ale nelze bohužel poskytnout detailnější a komplexnější radu. Byla by potřeba projít všechny dokumenty, zejm. smlouvy, které se dané problematiky týkají, aby bylo možno celou situaci lépe vyhodnotit, což by si vyžádalo samozřejmě časově nákladnější analýzu. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát
Draha Sigmundová (05.10.2020 07:19:36)
Dobrý den. Moje teta emigrovala v 80.letech.Měla družstevní byt.Má právo na jeho vrácení?
Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát (05.10.2020 11:26:54)
Vážená paní Sigmundová, k Vašemu dotazu týkajícímu se navrácení družstevního bytu sdělujeme následující. Obecně lze říci, že k navracení družstevních bytů či vyplácení finančních náhrad dochází, a to na základě zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Pro úplné posouzení věci je nicméně nutné vědět, zda-li byla Vaše teta vyloučena z družstva, zda došlo k propadnutí majetku nebo přechodu majetkového práva podle §453a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník či byla soudně rehabilitována podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci. Po obdržení těchto potřebných informací Vám rádi pomůžeme, nicméně je třeba upozornit, že takové posouzení bude časově náročnější. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát
Jana Sladká (19.09.2020 07:57:22)
Dobrý den, ráda bych koupila chatu/chalupu, kterou bych do budoucna chtěla pronajímat. Co je k takovému podnikání třeba? Živ. list? Něco víc? Děkuji JS
Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát (22.09.2020 10:01:45)
Vážená paní Sladká, pokud budete vlastnit chatu/chalupu a budete ji chtít pronajímat – tedy dočasně přenechávat k užívání jiným, tak máte dvě možnosti. 1. Váš vztah se bude řídit konkrétní nájemní smlouvou, kterou mezi sebou uzavřete. Nebude-li primárním účelem nájemní smlouvy zajistit bytové potřeby nájemce, nebude třeba ve smlouvě zohlednit speciální ustanovení o nájmu bytu a domu, ovšem nájemní smlouva není nejvhodnější k poskytování krátkodobého ubytování (např. z důvodu výpovědní lhůty). 2. Pokud se bude jednat o soustavnou činnost provozovanou za účelem zisku, jejímž obsahem není jen prostý pronájem, ale též poskytnutí další služby (např. poskytování čistého povlečení, úklid, snídaně), jedná se o živnost \"ubytovací služby“ (příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ohlašovací živnost č. 55) jako živnost volnou řídící se zákonem živnostenským (zákon č. 455/1991 Sb.). K provozování volné živnosti není třeba odborné ani jiné způsobilosti, stačí splnit všeobecné podmínky k provozování činnosti. Bude potřeba ohlásit své rozhodnutí živnostenskému úřadu na území ČR/ na kontaktním místě Czech POINT - vyplněním formuláře („Jednotný registrační formulář“) a oprávnění provozovat takovou živnost Vám vznikne již dnem podání. K formuláři připojíte pouze: 1. Doklad o bezúhonnosti 2. Doklad o zaplacení správního poplatku (za vydání živnostenského listu). V případě bližších informací je Vám naše advokátní kancelář plně k dispozici. S pozdravem Josef Fiřt, advokát
Tereza Pavelková (18.06.2020 15:42:50)
Dobrý den, měla bych na Vás dotaz/prosbu... S přítelem (žijeme spolu, ale máme každý jiné trvalé bydliště, pokud se posuzuje společně hospodařící domácnost takto?) jsme se rozhodli koupit pozemek. Ovšem vzhledem k jisté situaci s realitkou, která prodej zprostředkovala, nejsem oficiálním účastníkem Kupní smlouvy. Kupujícím/nabyvatelem je tedy pouze přítel. Ovšem s přítelem chceme můj vztah/,,právo\" k pozemku oficiálně zpečetit, ale nevíme, jakou formou by to pro nás bylo nejjednodušší a samozřejmě nejlevnější. Jestli formou budoucí Darovací smlouvy či Kupní? S přítelem se budu i finančně podílet na úvěru od počátku takže netuším, jak bychom např. formulovali budoucí Kupní cenu, případně hodnotu daru. Jedná se čistě o pozemek ,,orná půda\". Moc Vám děkuji za Váš čas. Terez
Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát (22.06.2020 11:08:29)
Vážená paní Pavelková, Nejprve k Vašemu prvnímu dotazu. Společně hospodařící domácností se rozumí společenství osob fyzických, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Obecně se společně hospodařící domácnost posuzuje dle faktorů faktických, nikoliv formálních. Důležité je tedy reálné společné hospodaření a spolužití. Z Vámi poskytnutých informací vyplývá, že s partnerem žijete, ačkoliv máte každý jiné trvalé bydliště. Z výše zmíněné definice společně hospodařící domácnosti tedy lze usuzovat, že Vaše soužití s partnerem do této právní oblasti spadá. Dále je třeba si uvědomit, že spousta bank se při poskytování hypotečních úvěrů „pojišťuje“ proti manipulacím s právním stavem věcí, kterých se příslušný úvěr týká. Příkladem je tzv. zákaz zcizení a zatížení věci, který bývá obsažen v příslušné smlouvě o poskytnutí úvěru. Jako první krok tedy doporučuji prostudovat tyto smlouvy, či záměr přímo prokonzultovat se zástupcem banky. Nejsnadnějším řešením Vaší situace by bylo pravděpodobně zřízení spoluvlastnického podílu k předmětnému pozemku smlouvou – např. Vámi zmíněnou smlouvou darovací. Institut spoluvlastnictví je upraven v § 1115 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). Pro účely zřízení tohoto práva je třeba si předem ujasnit v jakém podílu se bude předmětná nemovitost dělit. Nejjednodušším způsobem by pak pravděpodobně bylo zřízení ideálního spoluvlastnického podílu v míře jedné poloviny. Ideální spoluvlastnictví je druhem spoluvlastnictví, ve kterém každému spoluvlastníkovi vzniká podíl na vlastnictví v míře ideálního dílu. Nejedná se však o díl reálný (kdy by například každému spoluvlastníkovi připadla reálná polovina pozemku rozdělená přímkou), ale o díl „pomyslný“. Lze však samozřejmě stanovit též podíly v jiné míře dle Vašeho uvážení. Pokud by Vaší a partnerovou preferencí při řešení zmíněné situace bylo právě zřízení spoluvlastnictví darovací smlouvou, je třeba připomenout, že tato musí mít jisté konkrétní parametry. Darování se řídí dle § 2055 a následujících NOZ. V darovací smlouvě je nutno precizně uvést, že se jedná o darování podílu nemovitosti v míře Vámi zvolené. Tento podíl je pak nutno uvést také v návrhu na vklad do katastru nemovitostí, neboť spoluvlastnické právo k nemovitostí vzniká stejně jako vlastnické právo k nemovitosti, tedy zápisem do katastru nemovitostí. Důležitým faktorem je osvobození od daně z příjmů. Dle § 10 odst. 3 písm. c) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb. zákona o daních z příjmů (dále jen jako „zákon o daních z příjmů“) jsou od daně z příjmu osvobozeny dary od osoby, se kterou příjemce daru žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním daru ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost. Pokud tedy ve Vámi zmíněném soužití s partnerem žijete alespoň po dobu jednoho roku, lze se domnívat, že se toto osvobození na Váš případný dar bude vztahovat. V darovací smlouvě není pro její platnost potřeba uvádět hodnotu daru. Pro další eventuální účely (např. daňové) lze hodnotu daru stanovit jako příslušný zlomek reálné ceny domu (dle zvoleného darovaného podílu). Dále lze hodnotu daru stanovit přizváním znalce, který vystaví posudek. Eventuálně hodnotu předmětného pozemku určí soud. Vámi zmíněná možnost zřízení spoluvlastnického podílu smlouvou kupní připadá samozřejmě v úvahu také. V případě kupní smlouvy byste si od partnera podíl na nemovitosti kupovala. Z Vámi poskytnutých informací však vyplývá, že se plánujete s partnerem podílet na financování úvěru, který pokryje náklady na koupi předmětné nemovitosti. Z těchto informací usuzuji, že tato forma zřízení spoluvlastnického práva nevyhovuje tolik záměrům, které tímto právním jednáním sledujete. Rovněž zde hraje roli fakt, že pokud neuběhl tzv. časový test ve lhůtě 2 let, pak se na prodej nemovitosti nevztahuje osvobození od daně. Daň z příjmů získaných prodejem nemovitosti činí navíc nikoliv zanedbatelných 15 % z ceny. Další možností je určitá forma smluvního zajištění mezi Vámi a partnerem. Příkladem může být zřízení věcného břemena na předmětném pozemku, či právě například výše uvedený zákaz zcizení a zatížení věci. Jelikož se jedná o dohodu mezi Vámi a partnerem, zůstávají pravidla a obsah této smlouvy čistě na Vás a mohou tedy odpovídat Vašim představám o právech a povinnostech k věci, aniž by bylo zřízeno spoluvlastnické právo. Budete-li mít zájem o bližší posouzení Vaší situace a pomoc při jejím řešení, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. Ať už tedy zvolíte kteroukoliv cestu, přejeme Vám i partnerovi hodně štěstí a užitku z pozemku. S přátelským pozdravem, Josef Fiřt, advokát
STANISLAV (26.05.2020 07:38:54)
D.DEN P.DOKTORKO MAM TAKOVY DOTAZ PRODALI JSME PRES REALITKU STAROU CHALUPU A NYNI PO PUL ROCE CHCE PO NAS NOVY MAJITEL VELKOU CAST PENEZ ZPET ZE JSME HO UDAJNE PODVEDLI A DUM NENI V TAKOVEM STAVU JAK JSME TVRDILI JEDNA SE O DREVENE TRAMY NAPADENE DREVOMORKOU.ALE MY JSME NOVEMU MAJITELI NIC NERIKALI JELIKOZ JSME JE POPRVE VIDELI AZ PRI PODPISU SMLOUVY VSE ZARIZOVALA REALITKA KTERE JSME ZAPLATILI PROVIZI 100TSC.NOVY MAJITEL NA NAS PROSTREDNICTVIM PRAVNIKA PODAVA TR.OZNAMENI.A TED NEVIME JAK SE BRANIT A JESTLI VUBEC TO JDE PO 6MES.OD PRODEJE.DEKUJI ZA ODPOVED
Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát (29.05.2020 09:13:48)
Dobrý den, pane Stanislave, děkujeme za Vᚠdotaz. Pro kompletní posouzení dané situace bychom však potřebovali znát více informací, zejména se seznámit s uzavřenou kupní smlouvou. Na jejím znění totiž bude velmi záležet. I když jste totiž o stavu chalupy kupujícím „nic neříkali“, je možné, že smlouva obsahuje určitá prohlášení o stavu budovy. Zároveň je však možné, že smlouva obsahovala i prohlášení o tom, že se kupující vzdal práv z vadného plnění. Pak, i kdyby jeho tvrzení o trámech bylo pravdivé, nenesl byste za to žádnou odpovědnost. S ohledem na předešle uvedené a s ohledem na to, že už snad mělo být podáno i trestní oznámení, doporučujeme se o věci poradit s advokátem a na základě prostudování všech podkladů a všech kroků, které již vkupující provedl, zvolit další postup. Obecně řečeno, špatný stav trámů může představovat vadu, a už „běžnou“ nebo skrytou. Skrytá vada je taková vada, která existovala už během předání nemovitosti, ani jedna ze stran o ní nevěděla a projevila se až za nějakou dobu po předání. V takovém případě občanský zákoník dává kupujícímu možnost vadu reklamovat až do pěti let od prodeje. V případě, že nebyla vyloučena odpovědnost za vady a ukázalo by se, že stav trámu je skutečně vadou (a už skrytou, nebo „běžnou“), pak by nový majitel opravdu mohl mít právo na slevu z ceny díla (popř. na opravu; zde opět záleží na textu kupní smlouvy). Ve vztahu ke zmiňovanému trestnímu oznámení je třeba v první řadě uvést, že samotné podání trestního oznámení pro Vás nemusí vůbec nic znamenat – obecné informace o trestním řízení lze nalézt na: http://www.nsz.cz/index.php/cs/otazky-a-odpovdi. Pokud skutečně došlo k podání trestního oznámení, je možné, že Vás policie předvolá k podání vysvětlení – i proto by bylo vhodné v této záležitosti kontaktovat advokáta. Dále je třeba uvést, že ke spáchání většiny trestných činů (včetně podvodu, který na Vámi popisovaný stav může teoreticky dopadat) je třeba úmyslného zavinění. Ve Vámi popisovaném případě by tedy bylo nezbytné prokázat přinejmenším to, že i) trámy jsou skutečně vadné, ii) že Vy jste o tom věděl, iii) že jste to před kupujícím zatajil a iv) to vše proto, abyste se na kupujícím obohatil. Takto to může působit dojmem, že se Vás snaží kupující určitým způsobem někam zatlačit. Budete-li mít zájem, jsme samozřejmě připraveni Vám s tímto případem dále pomoci a po prostudování všech podkladů souvisejících z touto kauzou Vám doporučit další možný postup. Kontaktní údaje naleznete na www.kflegal.cz. S pozdravem, za Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Josef Fiřt
Kubík Lad. (06.05.2020 19:53:19)
po mé zahradě jde el.kabel ,asi 100m k sousedním chatám.Lze toto vypovědět?Trvá to asi 26let.
Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát (07.05.2020 08:55:31)
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz, nicméně bychom potřebovali znát více informací, abychom mohli relevantně odpovědět. Např. o jaký kabel se přeně jedná, zda je jako věcné břemeno evidováno v katastru nemovitostí apod. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...