Online dotazy


Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Navrátilová (28.01.2020 11:19:40)
Dobrý den, prosím o radu, existuje lhůta ve které je možné se odvolat proti usnesení shromáždění vlastníků ?shromáždění se konalo 28.11.2019 a dosud není písemně vyhotovené, několik členů se zapsalo na prezenční listinu ale v průběhu schůze odešli před vyhlášením usnesení, je možné aby se započítal jejich hlas? ke schválení jednoho bodu usnesení - odvolání členů výboru, bylo potřeba 60% hlasů přítomných, jak je možné si to ověřit ? Kdy toto usnesení případně nabývá právní moc ? Děkuji předem za odpověď. Navrátilová
Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát (31.01.2020 08:32:39)
Dobrý den, odvolání proti usnesení shromáždění vlastníků možné není, dle § 1209 odst. 1 občanského zákoníku však přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, má právo navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Návrh je nutno podat do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl. Tímto okamžikem je u vlastníka přítomného na shromáždění okamžik přijetí rozhodnutí shromážděním, neboť tímto dnem se navrhovatel dozvěděl o vydání rozhodnutí shromáždění. Pokud jste tedy na shromáždění byla přítomna, začala Vám lhůta běžet dnem konání shromáždění, nikoli až dnem, kdy by Vám byl případně doručen zápis ze shromáždění. Dále dle § 254 občanského zákoníku je statutární orgán společenství (tedy výbor nebo předseda společenství) povinen zajistit vyhotovení zápisu ze zasedání shromáždění do 30 dnů od ukončení zasedání. Samotná skutečnost, že se v rozporu se zákonem nevyhotoví ze zasedání shromážděn zápis, však není důvodem neplatnosti usnesení přijatých na zasedání shromáždění. Co se týče usnášeníschopnosti během shromáždění, je i v souladu s aktuální judikaturou, nutnost průběžně ověřovat stav přítomných členů společenství, a to alespoň před každým konkrétním hlasováním shromáždění. Vždy by měla být zjišťována a v zápise zaznamenána přítomnost členů, jakož i výsledek daného hlasování. Důkazní břemeno k prokázání přítomnosti vlastníků s dostatečným počtem hlasů, jakož i získání potřebného (zákonného nebo stanovami určeného) kvora bude zpravidla vždy doléhat na společenství. V návrhu na neplatnost tak můžete uvést, že tato podmínka splněna nebyla. Dle § 1206 odst. 2 se k přijetí rozhodnutí vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. Tím pádem stačilo k přijetí rozhodnutí 51% hlasů, pokud tedy stanovy neurčují nutnost 60%. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát
Věra Nývltová (09.01.2020 00:49:48)
Dobrý den,mám dotaz,přestavěli sme chatku na dům.Dcera se dostala do finančních problému a k nám chodili exekuce,tak sme ji požádali at se odhlásí.Jelikož jsme starší a manžel onemocněl rakovinou a pomáhala nám druhá dcera tak sme se rozhodli ji dům nechat,právnička nám poradila ať ji jej prodáme,aby druhá dcera po ní z něho nic nechtěla když zemžem.Měli sme ještě hypotéku tak se vše přefinancovalo a mi dceži dům prodali ale máme napsamej vejminek na celý majetek a dcera užívání až po smrti nás obou.Bohužrl našla si partnera a najednou chce dům i s nama prodat.Jste z toho zoufalí.Dočetli sme se,že lze i toto zvrátit pokud dcera neplní svš povinnosti napč,péče o nás,o zdraví otce se nezajímá již rok.Máme nějakou šanci dostat barík zpět, má jej tři roky a mi platíme půlku hypotéky a všechny poplatky i pojištění co se týká domu.Vše udržujeme samozřejmě v pořádku jak dům tak zahradu sami.Je to pro nás čok.Děkuji za odpověď
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (21.01.2020 16:41:31)
Dobrý den, o možnosti navrácení domu, z důvodů o kterých mluvíte (neplnění povinností jako je péče o rodiče atd.), lze uvažovat pouze tehdy, pokud byl dům darován. Ve vašem případě ovšem došlo k prodeji nemovitosti, a tím pádem má vlastník oprávnění nakládat se svým majetkem dle vlastního uvážení. Vaše dcera tedy může dům prodat a to i s věcným břemenem dožití. Pokud tedy opravdu dojde k prodeji, věcné břemeno samozřejmě nezaniká a vy budete moci i nadále ve Vašem domě setrvat. Ujistěte se jenom prosím, že výměnek je opravdu v katastru nemovitostí k Vašemu domu zapsán jako věcné právo. Váš dům můžete získat zpět pouze pokud by Vám jej Vaše dcera darovala či prodala. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat! S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát
Miroslav Ragán (02.01.2020 18:17:39)
Dobrý den, můžete mi poradit ve věci - jsem vlastníkem sklepních prostor vybavených soc. zařízením, sprchou i kuchyní, vedených jako nebytové. Mohu zde zřídit něco jako turistickou ubytovnu, nebo penzion.? Z mého pohledu je to podnikání a ne bydlení. Děkuji
Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát (16.01.2020 14:27:43)
Vážený pane Ragáne, pro zodpovězení Vámi položeného dotazu bude třeba nahlédnout do kolaudačního rozhodnutí. Podle § 126 odst. 1 stavebního zákona totiž platí, že stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Užíváním nebytového prostoru v rozporu s jeho určením může být spáchán některý z přestupků dle § 178 odst. 1 stavebního zákona. Výslovný text kolaudačního rozhodnutí sice není nepřekročitelný (např. v bytě je možné poskytovat ubytovací služby, jelikož k tomu není třeba zasahovat do stavebně-technického uspořádání stavby a taková změna v užívání nemůže ohrozit zdraví a život nebo životní prostředí), ve Vašem případě to pravděpodobně možné nebude. Typický nebytový prostor (tím spíše prostor ve sklepě) totiž zpravidla nebude splňovat požadavky na stavby ubytovacích zařízení nebo na bytové prostory. Technické požadavky na stavby lze ověřit ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. Provozování ubytovny teoreticky může bránit i územní plán obce. Bez znalosti konkrétních okolností tak máme za to, že pro provozování ubytovny v daném prostoru by bylo nezbytné požádat o změnu v užívání stavby. Za tím účelem je třeba prověřit, zda provozování ubytovny (popř. penzionu) je v souladu s územním plánem obce a technickými požadavky na stavby ubytovacích zařízení dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. Nejefektivnějším řešením Vaší situace by tak byla neformální konzultace Vašeho záměru s příslušným stavebním úřadem, který by Vám měl sdělit případné podmínky nezbytné k tomu, aby změna v užívání stavby mohla být povolena, popř. zda konkrétní situace umožňuje změnu využití stavby bez dalšího, či bezprostřední užívání prostoru jako ubytovny. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát
pavla gajdušková (17.10.2019 15:48:09)
dobrý den,v roce 2003 jsme prodali dům našemu synovi,je kupní smlouva s ověřením u notáře a k tomu znalecký posudek.jenže syn tuto smlouvu do katastru nezanesl,a nyní by si chtěl dům přepsat na sebe.dali jsme si s manželem oddlužení a aby syn o dům nepřišel,chce ho na sebe napsat,problém je v tom,že jsou na katastru naše exekuce se kterými nemá nic společného syn,ale katastr to zanést nechce.je exekutor povinný odstranit exekuci a exekuční zástavni právo,když máme schválenou insolvenci?insolvenční správce nám sdělil,že o dům přijdeme a kupní smlouva je neplatná,jak je možné zpochybnit ověřenou kupní smlouvu u notáře,děkuji za odpověd gajdušková
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (23.10.2019 13:34:37)
Vážená paní Gajdušková, Nejprve bych Vám chtěl odpovědět na Vaši otázku ohledně povinnosti exekutora. V okamžiku zahájení insolvenčního řízení se exekutorovy pravomoci sice opravdu významně omezují, exekutor má však stále podle zákona 294/2013 sb. právo provádět tzv. zajišťovací úkony. Jedním z takovýchto úkonů je mimo jiné také zajištění nemovitosti zástavním právem. Exekutor tedy není povinen odstranit exekuční zástavní právo. Dle § 1105 OZ převádí-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu. Ačkoliv tedy máte k dispozici notářsky ověřenou kupní smlouvu, samotné vlastnické právo přechází na syna až zápisem do katastru nemovitostí. Smlouva v tomto případě hraje pouze roli listiny, na základě které se provádí zápisy práv do katastru nemovitostí. Dle § 6 Katastrálního zákona se zápisy týkající se práv do katastru provádějí vkladem, záznamem nebo poznámkou. Vklad je zápis do katastru, kterým se zapisují věcná práva, práva ujednaná jako věcná práva, nájem a pacht. Dle § 10 Katastrálního zákona právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. Vzhledem k tomu, že návrh na zápis na KÚ nikdy nedošel, nemohl mít zápis právní účinky a tím nemohlo dojít k nabytí vlastnického práva Vaším synem. Dle práva jste tedy i přes uzavřenou kupní smlouvu stále vlastníky nemovitosti Vy. Jednání katastrálního úřadu je tak opravdu oprávněné, protože převod vlastnického práva k nemovitosti zatížené exekutorským zástavním právem není možný. S přáním pěkného dne a pevných nervů, Josef Fiřt
Václav (07.10.2019 19:36:38)
Dobrý den, rád bych poprosil o radu. Jedná se zde o pozemek patřící městu a zároveň náš přístup k domovu, sami jsme si tam vybudovali chodník, zároveň to bylo i místo pro parkování našeho auta. Poté se však prodával pozemek vedle nás a město kupujícímu uznalo i tuto námi využívanou část. Soused nam bohužel neumožňuje zde nadále parkovat a vyhrožuje, že nebudeme moct využívat ani přístupovou cestu k domu. Rád bych se proto zeptal, zaprvé, jak tohle město může vůbec udělat? A za druhé je zde nějaká možnost tuto situaci vyšešit když není soused ochoten se domluvit? Popř. jaká? Děkuji moc za odpověď. Václav
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (10.10.2019 09:14:57)
Dobrý den, v první řadě je důležité zjistit, zda se jedná o pozemní komunikaci (kterou město zpravidla nemůže prodat), nebo pouze o „vyšlapanou cestu“, kterou jste si vybudoval před domem sám. V takovém případě záleží na tom, zda se dá k Vašemu domu bez problémů dostat i jinudy, nebo jestli jste závislý na zmiňovaném pozemku. Pokud nemáte jinou možnost, než využívat onu problematickou přístupovou cestu, zvážil bych žalobu na vlastníka předmětného pozemku o zřízení věcného břemena (služebnosti, která by ho zavazovala vzdát se části svých práv na využívání pozemku). Obávám se, že na parkování auta na pozemku bohužel právní nárok nemáte. S pozdravem Josef Fiřt
Helena (17.07.2019 21:43:48)
Dobrý den, nikde jsem nenašla odpověď na svůj problém a proto prosím o zodpovězení zde: Moje maminka by mi chtěla darovat zemědělskou stavbu/stodolu/, ale chce si stanovit podmínku, ze cituji: \" na věčné časy zůstane v rodině\", tzn. ze se nikdy nesmí prodat, ani po její smrti. Je toto přípustné? Domnívám se, ze za normálních okolnosti by to šlo řešit rozvazovací podminkou, která ale, pokud tomu správně rozumím, platí pouze po dobu jejího života a smrti pak zaniká a s nemovitosti lze nakladat po její smrti pak dále libovolne. Nebo tato jeji podminka je mozna a jak by se pripadne v darovaci smlove formulovala? Děkuji.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (22.07.2019 09:32:34)
Dobrý den, jednání dárce (tedy vaší maminky) by se zde posuzovalo jako darování s příkazem, nikoli jako darovaní s rozvazovací podmínkou. Jedná se o zvlášť upravený institut podle § 2064 odst. 1 zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen „OZ“). Příkazem může vzniknout povinnost konat, nekonat, něco strpět atd. Nesplnění takového příkazu se pak posoudí analogicky jako rozvazovací podmínka. Je nutné posoudit, jestli je takový příkaz dostatečně určitý. Definici pojmu rodina v českém právním řádu nemáme, domníváme se však, že v tomto případě je pojem relativně určitý a strany chápou, co se tím myslí. Případně je možno tento pojem specifikovat ve smlouvě. Problémem by však mohla být formulace příkazu „na věčné časy“. Toto právní jednání bude posuzováno obdobně jako vedlejší doložky podle § 1551 OZ a násl. Zákon vyžaduje v případě příkazu v závěti podle § 1569 odst. 2 OZ, aby byl takový příkaz nařízen na určitou přiměřenou dobu a odůvodněn vážným zájmem hodným právní ochrany. V tomto případě se sice nejedná o absolutní zákaz zcizení, ale jde o relativně zásadní omezení práva dispozice s darovaným majetkem, domníváme se proto, že by tyto podmínky měly být splněny též v případě příkazu u darovací smlouvy. Není-li zde splněna podmínka určitosti a legitimního důvodu, k takovému příkazu se nebude přihlížet. Považujeme rovněž za vhodné podotknout, že podle § 574 OZ je třeba hledět na právní jednání spíše jako platné než jako neplatné. To znamená, že máte možnost obrátit se na soud s tím, že daná formulace nenaplňuje požadavek určitosti doby, ani vážný legitimní zájem a soud následně může rozhodnout, že se k zákazu nepřihlíží. Dokud však k takovému rozhodnutí soudem nedojde, jste vázáná z takového příkazu. Nemusíte se však obávat, že by v důsledku neplatnosti příkazu byla neplatná i celá darovací smlouva. Pouze by se k danému příkazu nepřihlíželo obdobně jako je tomu u ustanovení § 1569 odst. 2 NOZ. S pozdravem Josef Fiřt, advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...