Online dotazy


Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Jan (25.04.2019 17:51:02)
Dobrý den Mám dotaz .Žijeme s manželkou a třemi dětmi 20 let v rodiném domě kde máme trvalé bydliště.Manželka zdědila po svém dědečkovi 1/4 domu. Za tu dobu jsme investovali do domu cca 1500000KČ na vše máme doklady.Babička ktera tu s námi žila zemřela a 3/4 domu připadli strýci ktery ho chce prodat. Jelikoz si nemůžeme dovolit zaplatit 4 000000kč za stary dům na kterém je ještě spoustu práce rozhodli jsme se přestěhovat. Otázka zní , zda nám po prodeji domu musí strýc zaplatit to co jsme do domu nainvestovali ? Nebo jestli jsme to měli řešit dokud byla babička naživu ? děkuji za odpověd Jan
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (26.04.2019 14:00:45)
Dobrý den, jelikož jste čtvrtinovým spoluvlastníkem, při prodeji celého domu Vám bude náležet ¼ ceny, za kterou bude dům prodán. Co se týče Vašeho dotazu ohledně investic, jedná se o investice v rámci § 1136 občanského zákoníku ve znění: „Spoluvlastník, který vynaložil na společnou věc náklad v zájmu ostatních spoluvlastníků bez jejich vyrozumění a souhlasu, může požadovat poměrnou část náhrady v rozsahu zhodnocení věci, jednalo-li se o náklad, který byl spoluvlastníkům ku prospěchu“. Reálně to tedy znamená, že jakožto čtvrtinový spoluvlastník budete mít nárok na ¾ částky, o kterou se v souvislosti s Vaší investicí dům zhodnotil. Důležité je podotknout, že se tedy nejedná o ¾ z celkových nákladů na investice, ale o ¾ z toho, o kolik vzrostla cena domu v souvislosti s výše zmíněnými investicemi. Zbylá ¼ částky, o kterou se dům zhodnotil, spadá na Vás jakožto čtvrtinového spoluvlastníka, tudíž Vám ji strýc vracet nemusí. Ve výsledku tak budete mít nárok na ¼ celkové ceny domu a k tomu právě ¾ hodnoty zhodnocení domu Vašimi investicemi. Zmíněnou ¼ celkové ceny domu by Vám měl strýc vyplatit jakmile dojde k prodeji domu. V ten moment můžete navíc nárokovat ony ¾ zhodnocení, jelikož prodejem dojde k rozvázání spoluvlastnického vztahu. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát
Jana Nepovímová (22.03.2019 13:12:48)
Dobrý den, prosím o Vaši radu. Dělám předsedu SVJ chtěla bych nechat zateplit dům a v tom je náš problém, vlastníme jen pozemek pod domem. S majitelem sousedních pozemků není žádná řeč. Místní úřad od toho samého vlastníka začal vykupovat pozemky, které vlastní a chtěli i do odkupu zařadit i pozemky kolem našeho domu a dnes jsem se dozvěděla, že ty pozemky okolo našeho domu nechce prodat. Dům potřebuje opravit, ale nemůžeme nic dělat, když vlastník nereaguje na naše podměty. Děkuji a přeji hezký den Jana Nepovímová
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (29.03.2019 12:54:44)
Dobrý den, v případě rekonstrukce domu v podobě zateplení bude třeba posoudit, zda dochází ke změně vzhledu stavby, případně zda zateplení může mít vliv na požární bezpečnost stavby. V případě, že k jedné z výše uvedených změn dochází, bude třeba zateplení podle § 104 a § 105 stavebního zákona ohlásit, přičemž je třeba k ohlášení připojit souhlas vlastníků pozemků, jež by zásah mohl ovlivnit. I bez onoho souhlasu však lze Vámi zamýšlenou rekonstrukci uskutečnit, sta-vební úřad totiž namísto ohlašovacího řízení zahájí stavební řízení podle § 107 stavebního zákona, kde posoudí opodstatněnost námitek Vašeho souseda, a výsledek tak může být zisk stavebního povolení, které nepotřebuje souhlas souseda. V případě, že by zásah do budovy nebyl tak intenzivní, ohlášení ani případné povolení nebude podle § 103 stavebního zákona potřeba a nebudete potřebovat ani souhlas souseda. Pokud by ovšem zateplení Vašeho domu mělo zasahovat na pozemek Vašeho souseda, bude jeho souhlas potřeba za všech okolností, jelikož by došlo k trvalému a zároveň neúměrnému omezení sousedova vlast-nického práva. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. S pozdravem Josef Fiřt, advokát
Jana MÁCHOVÁ (21.03.2019 13:37:51)
Dobrý den, mám dotaz ohledně mé nemovitosti. Chci povést rekonstrukci domu,ale sousedovi se stále něco nelíbí. Kolega z práce mi poradil ať daruji pozemek podél plotu (stačí prý 1m) nebo celou zahradu svému příbuznému a tedy mým novým sousedem bude můj příbuzný. Zajímá mě tedy jestli to lze, a já bych v tomto případě komunikovala s příbuzným a tedy můj současný soused by neměl nárok se vyjadřovat k přestavbě. Podotýkám, že se nemění dispozice domu, vše zůstává stejné,pouze se mění dispozice oken a střešních arkýřů, které navrhl p. architekt s ohledem na ChKO. Děkuji za odpověď Janina
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (29.03.2019 12:53:42)
Dobrý den, v případě rekonstrukce domu je třeba si zjistit, zda Vámi zvolená rekonstrukce bude požadovat sta-vební povolení podle § 108 stavebního zákona nebo ji stačí jen podle § 104 a § 105 stavebního zá-kona ohlásit. V případě, že by stačilo pouhé ohlášení, je potřeba písemný souhlas sousedů. I bez něj však lze Vámi zamýšlenou rekonstrukci zrealizovat, stavební úřad totiž namísto ohlašovacího řízení zahájí stavební řízení podle §107 stavebního zákona, kde posoudí opodstatněnost námitek Vašeho souseda, a výsledek tak může být obdržení stavebního povolení, které nepotřebuje souhlas souse-da. V situaci, že by bylo potřeba stavební povolení, bude stavební řízení zahájeno rovnou a soused bu-de podle § 109 Stavebního zákona přizván jako účastník řízení. I v tomto případě tak stavební úřad vyslechne námitky souseda, objektivně je posoudí a rozhodne, zda jsou důvodné a zda Vám rekon-strukci dovolí. Co se týče rady, kterou Vám poskytl kolega, tak je velice pravděpodobné, že na Vámi zvolené ře-šení bude aplikován § 8 občanského zákoníku podle kterého “Zjevné zneužití práva nepožívá práv-ní ochrany”. Podobnou věcí se již mimo jiné zabýval Ústavní soud České republiky v nálezu č. 96/2000 Sb. a konstatoval, že takovéto ustanovení nelze aplikovat jen na bezprostřední vlastníky sousedních pozemků, nýbrž na všechny, kterých by se zásah na cizím pozemku mohl týkat a mohl by tak zasahovat do jejich práv. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. S pozdravem Josef Fiřt, advokát
Miroslav K. (08.03.2019 09:55:57)
Dobrý den,jsme v řádném nájmu obecního bytu na dobu neurčitou, jsme manželé a máme vlastní dceru. Chtěli bychom obec.byt nějakým způsobem přenechat dceři je to možné. A je možné pronájímat obecní byt.Děkuji Miroslav
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (14.03.2019 09:43:08)
Dobrý den, o tom, komu bude poskytnut obecní byt rozhoduje zpravidla obec sama na základě vlastních podmínek. Jednou z hlavních podmínek je potom například trvalé bydliště zájemce o byt. Je tedy potřeba buď podat novu žádost o přidělení bytu, nebo případně je možné podle § 1895 občanského zákoníku smlouvu na Vaší dceru převést, v takovém případě je ale opět potřeba souhlas obce. Co se týče Vašeho druhého dotazu, vlastníkem obecního bytu je obec, ve Vaší situaci by se tak podle § 2275 občanského zákoníku jednalo o podnájem. V takové situaci je ale nutný písemný souhlas pronajímatele. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovyat. S pozdravem Josef Fiřt, advokát
Kamil (01.02.2019 11:09:16)
Dobrý den, mám dotaz ohledně trvalého bydliště. Já vlastním sám byt v osobním vlastnictví. Má přítelkyně bydlí v bytě, který patří městu. Budeme se brát a po svatbě chceme nějaký čas bydlet v bytě od přítelkyně a cca do 2 let se budeme chtít přestěhovat do mého bytu v osobním vlastnictví. Dotaz směřuje k mé osobě, musím si já měnit adresu trvalého bydliště? Je nutné, aby v bytě v osobním vlastnictví byla nějaká osoba hlášena k trvalému pobytu? Jak je to potom s placením služeb v tomto bytě? Děkuji za odpověď
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (05.02.2019 13:51:15)
Dobrý den, k Vašemu prvnímu dotazu. Podle § 80 občanského zákoníku, pokud uvedete jako bydliště jiné místo, než na kterém se skutečně nacházíte, má každý právo se dovolat i skutečného bydliště. V praxi je tedy praktičtější mít shodnou adresu trvalého bydliště s místem, kde se skutečně nacházíte, není to však nutnost. Co se týče druhého dotazu, v bytě, který máte ve svém výlučném vlastnictví, nemusí mít žádná osoba nahlášen trvalý pobyt. Jelikož se jedná o byt ve Vašem vlastnictví, budete muset stále přispívat do fondu na správu domu a platit služby podle § 1180 a 1181 občanského zákoníku. Pokud však byt nebude nikdo obývat, můžete je snížit na minimum. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát
Jana Dragounová (30.01.2019 19:31:20)
Dobrý den,prosím o radu při prodeji bytu,kde nebyla doplacena celková částka,bývalí majitel zůstal prozatím bydlet v byte a tedˇho chtějí vystěhovat,mají na to vůbec právo?A jakým způsobem ho mouhou vyhodit?Děkuji za odpovedˇ
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (05.02.2019 13:48:41)
Dobrý den, podle § 2079 odst. 1 občanského zákoníku se prodávající kupní smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Pro správné posouzení situace by bylo podstatné znát náležitosti uzavřené kupní smlouvy. Záleží na tom, co bylo ujednáno v kupní smlouvě o způsobu úhrady, ale obecná právní úprava je taková, že pokud kupující je v prodlení se splacením kupní ceny (tj. neuhradil svůj dluh do smlouvou stanoveného termínu), pak by majiteli (prodávajícímu) vznikl nárok na odstoupení od smlouvy, přičemž by pak oběma stranám vznikla povinnost si vrátit vzájemná plnění. To by znamenalo, že by se majiteli „vrátil“ byt a kupující by byl povinen vrátit zaplacenou část kupní ceny. Smlouva se tím zruší. K realizaci převodu vlastnického práva k nemovité věci je nezbytný zápis do veřejného seznamu, tedy do katastru nemovitostí. I kdyby nový majitel již byl zapsán v katastru nemovitostí a tím pádem by byl oprávněným vlastníkem bytu, původního majitele nemůže jen tak násilným přinucením vystěhovat. Z právního hlediska nejlepším a zároveň zákonným postupem by bylo podání žaloby na vyklizení nemovitosti a následná exekuce, pokud by se ani ve lhůtě určené v rozsudku žalovaná osoba nevystěhovala. V púřípadě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...