AK KF Legal, s.r.o.


Obchodní firmaAdvokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
SídloOpletalova 55, 110 00 Praha 1
291 43 608
DIČCZ29143608
ORzapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 203759

1.1. Představení

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. je českou advokátní kanceláří, která se od roku 2007 kromě standardního poskytování komplexních právních služeb při obchodních transakcích, akvizicích a fúzích a obecně při řešení smluvních vztahů mezi podnikateli, profiluje především při právním poradenství v konkrétních specializovaných oblastech, zejména v oblasti nemovitostí, katastrálního práva, družstev a bytového práva, dále energetiky, životního prostředí, odpadového hospodářství hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek.


Samozřejmostí je poradenství, sepis a revize kupních, darovacích a dalších smluv, zajištění vkladu vlastnických práv k nemovitostem do katastru nemovitostí, zavkladování věcných břemen a služebností.


KF Legal efektivně zastupuje klienty při realitních transakcích, dědických, soudních, správních a rozhodčích řízeních a poskytuje právní pomoc při vymáhání pohledávek klientů. Naše advokátní kancelář v sobě kloubí zkušenosti advokátů ze špičkových advokátních kanceláří s výhodami spojenými s možností flexibilního řešení potřeb klientů.


Základním principem naší činnosti je vstřícnost vůči požadavkům klientů a poskytování adresných služeb reagujících na jejich konkrétní potřeby při zohlednění nejenom právních, ale i dalších hledisek, na která klade klient důraz. Vždy se zaměřujeme na co nejefektivnější realizaci transakce bez ohledu na její relativní velikost.


Velký důraz je kladen na profesní vzdělávání a odborný růst, proto pracovníci kanceláře navštěvují pravidelně specializované semináře a přednášky (a sami přednášejí); kancelář rovněž disponuje bohatě zásobenou knihovnou s nejnovějšími odbornými tituly, právními systémy (ASPI, Beck-online), nejmodernější technologií a perfektním administrativním zázemím.


Díky těmto předpokladům nabízíme našim klientům prvotřídní právní služby za atraktivních finančních podmínek při dokonalé znalosti domácího i mezinárodního právního a podnikatelského prostředí.


Právní poradenství poskytuje celkem 15 právníků v českém, anglickém, německém a španělském jazyce.


V neposlední řadě je třeba zmínit, že naše advokátní kancelář je pojištěna na částku 400.000.000,- Kč.1.2. Hlavní právní specializace

1.2.1. Právní vztahy k nemovitostem, bytové právo


KF Legal má mnohaleté zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti právních vztahů k nemovitostem. Zabýváme se převody vlastnictví k nemovitostem užívaným k soukromým i k podnikatelským účelům, úpravou věcných práv k nemovitostem i problematikou nájmů a výpůjček, greenfield i brownfield projekty. Zastupujeme klienty v řízeních před katastrálními a stavebními úřady a spolupracujeme s nimi při nákupech či prodejích realit.


Vzhledem k osobním zkušenostem obou zákládajících partnerů advokátní kanceláře poskytujeme právní služby v oblasti bytové problematiky, vč. převodů jednotek do vlastnictví a družstevních bytů či zakládání společenství vlastníků a bytových družstev. Jan Kořán byl od roku 1998 do roku 2010 členem představenstva bytového družstva, Josef Fiřt byl několik let místopředsedou výboru společenství vlastníků jednotek, takže disponujeme i řadou praktických znalostí o fungování bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Nabízíme samozřejmě i možnost advokátní úschovy a službu prohlášení o pravosti podpisu.


1.2.2. Smluvní vztahy mezi podnikateli, zastupování v rozhodčím a soudním řízení


Mezi tradiční oblasti práva, kterými se naše kancelář zabývá, náleží obchodní právo obecně. Zejména se pak jedná o právo smluvní, týkající se především zabezpečení komplexního poradenství při nákupu (prodeji) velkých investičních celků, a to zejména v oblasti elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství a strojírenství. Toto poradenství zahrnuje nejen vstupní jednání, celý proces vyjednávání a finalizace všech smluvních dokumentů, ale i právní asistenci při realizaci konkrétního smluvního díla, popř. při běhu záručních lhůt a servisu.


Ve vazbě na tuto smluvní agendu se naše advokátní kancelář dále profiluje i při litigaci, resp. zastupování v rozhodčím a soudním řízení a především účinnou právní pomocí při vymáhání pohledávek. Naše advokátní kancelář čerpá v této souvislosti z aktivní spolupráce s předním Exekutorským úřadem, což je zárukou rychlého a efektivního postupu při sepsání exekutorských zápisů a zjišťování majetku dlužníků a jeho postihování v rámci exekučního řízení jak v Čechách, tak i na celém území Moravy; to ve svém konečném důsledku přináší pro klienta významný pozitivní efekt.


Zde zpravidla platí, že klíčem k přípravě co nejkvalitnější smluvní dokumentace bývá i správné a co nejhlubší pochopení věcné podstaty obchodních vztahů a požadavků stran. KF Legal, zajišťuje přípravu a dojednávání obchodních smluv, konkrétně pak především kupních smluv, smluv o dílo a mandátních smluv, smluv s poskytovateli služeb, smluv o postoupení pohledávek, obchodních podmínek apod. Četné zkušenosti máme s tvorbou komplikovaných innominátních (nepojmenovaných) smluv.


Jan Kořán a Josef Fiřt mohou uplatnit své dlouholeté zkušenosti se zastupováním u rozhodčích soudů (včetně zahraničních rozhodčích soudů a rozhodčích senátů zřizovaných ad hoc) a u obecných soudů všech stupňů. Oba partneři mají bohaté zkušenosti s konkursním i exekučním řízením.


1.2.3. Obchodní společnosti a jejich přeměny


Mezi základní agendu řady advokátních kanceláří náleží problematika obchodních společností, jejich přeměna (fúze), nákup a prodej obchodních podílů a fungování jejich orgánů. Nejinak tomu je i u naší advokátní kanceláře. Právníci této kanceláře však mají vzhledem ke své praxi bohaté zkušenosti jak s fungováním velkých akciových společností na straně jedné, tak s činností menších, specializovaných obchodních společností (zejména a.s. a s.r.o.) na straně druhé.


Jan Kořán a Josef Fiřt se podíleli na realizaci řady významných akvizic, fúzí a převodů obchodních podílů, a to nejenom v České republice a na Slovensku, nýbrž i ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Jan Kořán v minulosti opakovaně vedl při realizaci těchto akvizic týmy právníků, které realizovaly zevrubné právní due diligence.


Naše právní služby v této oblasti dále zahrnují poskytování poradenství ve věci fungování orgánů obchodních společností a povinností a odpovědnosti jejich členů, vyřizování zápisů do obchodního rejstříku i dalších obdobných registrů, pořádání a řízení valných hromad, zajišťování plnění povinností akciových společností podle zvláštních předpisů, realizaci zvyšování základního kapitálu, zastupování v soudních sporech ve společenstevních věcech, pořizování smluvních dokumentů upravujících vztahy mezi manažery a společností či navzájem mezi akcionáři atd. Zabýváme se i koncernovým právem a zprávami o vztazích mezi propojenými osobami.


Zejména v této sféře práva se uplatní možnosti, které skýtá spolupráce KF Legal s notářem.


1.2.4. Litigace a insolvence


Členové advokátní kanceláře KF Legal mají rovněž rozsáhlé praktické zkušenosti z řady významných soudních, rozhodčích a insolvenčních řízení.


Martin Hejný dlouhodobě zastupuje významné subjekty bankovního a finančního sektoru působící v České republice v řadě soudních řízení. Při tomto zastupování získal bohaté zkušenosti s problematikou specifických bankovních nástrojů a zajišťovacích prostředků, jakou jsou např. bankovní akreditivy, bankovní záruky, směnky. Martin Hejný se rovněž podílel na významných soudních sporech týkajících se procesů postupování a vymáhání pohledávek.


Jakub Joska získal své procesní zkušenosti zejm. díky dlouhodobému zastupování přední evropské stavební společnosti, když vedle mnoha sporů ve vazbě na smlouvy o dílo, jejich neplatnost, či odstoupení od nich, mj. vedl i úspěšnou obranu proti šikanóznímu insolvenčnímu návrhu včetně následného uplatnění náhrady škody.


Jan Kořán a Josef Fiřt mohou uplatnit své dlouholeté zkušenosti zejm. se zastupováním u rozhodčích soudů (včetně zahraničních rozhodčích soudů a rozhodčích senátů zřizovaných ad hoc) a u obecných soudů všech stupňů. Oba partneři pak mají rovněž bohaté zkušenosti s konkursním i exekučním řízením.


1.2.5. Autorské právo, práva k duševnímu vlastnictví a jejich ochrana


Obor autorského práva a práv k duševnímu vlastnictví v naší advokátní kanceláři zastřešuje Josef Fiřt, který tak může mimo jiné zúročit své zkušenosti načerpané při postgraduálním studiu na Právnické fakultě v Pasově, kde se právě na tuto oblast specializoval.


V této oblasti práva Josef Fiřt působí již od roku 2001. Základem práce advokátní kanceláře je především smluvní agenda, kdy jednak vytváří podle přání klientů konkrétní autorské, licenční smlouvy a posudky, jednak se její advokáti účastní celé řady významných (i mezinárodních) transakcí.


Advokátní kancelář zajišťuje na základě svých bohatých zkušeností zápisy jak českých ochranných známek do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví, tak i mezinárodních ochranných známek a známek Společenství. Dále nabízí spolupráci při uplatnění dalších práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti, jako je např. získání patentu k vynálezu či zápis do rejstříku průmyslových či užitných vzorů.


Stále větší pozornost je ze strany klientů věnována efektivnímu vynucování práv k duševnímu vlastnictví. Proto i naše advokátní kancelář pružně reaguje na tyto požadavky a je připravena účinně řešit spory jak z ochranných známek, tak i jiných práv k duševnímu vlastnictví. V tomto odvětví práva může navázat na řadu úspěšně zakončených případů.


KF Legal, v rámci své působnosti úzce spolupracuje v případě potřeby s patentovými zástupci.


1.2.6. Právo životního prostředí, problematika odpadů a obalů a emise


KF Legal se detailně a cíleně věnuje problematice práva životního prostředí. Jan Kořán se dlouhodobě specializuje na právní úpravu zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.), a dále na právní úpravu zákona o obalech (zákon č. 477/2001 Sb.) a na problémy spojené s touto tematikou, zvláště s ohledem na plnění povinností zpětného odběru a využití a na činnost autorizovaných obalových společností. Oba partneři se dále koncentrují na otázky spojené se zpětným odběrem některých výrobků (elektrozařízení, baterií a dalších) a na nakládání s odpady a druhotnými surovinami vůbec. Zabývají se poskytováním právních služeb osobám nakládajícím s odpady, orgánům veřejné správy, provozovatelům kolektivních systémů a dalším osobám činným v této oblasti. Jan Kořán se rovněž podílí na legislativních pracích na nových předpisech v oblasti nakládání s odpady a s obaly a je členem České společnosti pro právo životního prostředí.


Oba partneři se dále intenzivně zabývají právní problematikou týkající se využívání obnovitelných zdrojů energie v souvislosti s provozováním konkrétních zařízení (větrných elektráren, elektráren na biomasu apod.), při kterém dochází ke snižování emisí skleníkových plynů a v důsledku toho k zařazení takových zařízení do projektů JI - Joint Implementation a/nebo GIS - Green Investment Scheme a následnému přidělení Emisních kreditů (AAU a/nebo ERU) ze strany Ministerstva životního prostředí.


Josef Fiřt se rovněž zabýval tématikou ochrany ovzduší a povinnostmi vztahujícími se k provozování zdrojů znečišťovaní ovzduší a jejich povolování. Společně s druhým partnerem řešili otázky zvláštního užívání vod a další záležitosti spojené s vodním zákonem. Konečně, je třeba zmínit i problematiku územního a stavebního řízení a konečně i fungování úložišť radioaktivního odpadu podle tzv. atomového zákona.


Advokátní kancelář poskytuje v oblasti práva životního prostředí právní služby zejména při zastupování ve správních řízeních před orgány státní správy (např. Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí) a samosprávy a při úpravě smluvních vztahů v této oblasti. V této souvislosti rovněž získala řadu praktických zkušeností v oblasti přezkumu správních rozhodnutí ve správním soudnictví (včetně správních žalob a řízení o kasačních stížnostech). Na základě zadání klientů zpracovává právní analýzy a rozbory. Oba partneři se v rámci právních due diligence prováděných při realizaci fúzí a akvizic podíleli na auditech plnění povinností uložených podnikatelům právem životního prostředí.


1.2.7. Elektroenergetika, teplárenství a plynárenství


Mezi odvětví, na která se specializuje KF Legal, náleží odvětví práva energetiky, zvláště pak elektroenergetiky, teplárenství, plynárenství, kogeneračních jednotek a problematiky obnovitelných zdrojů energie. Jan Kořán se dlouhodobě zabývá podmínkami výkonu licencovaných činností podle energetického zákona (č. 458/2000 Sb.), především obchodu s elektřinou a zemním plynem a distribuce elektřiny a plynu, fungováním trhu s elektřinou a plynem po právní stránce, regulací trhu, problematikou dodávky tepla v rámci municipalit i privátním subjektům a dalšími právními otázkami v energetice, a to nejen ve vztahu k České a Slovenské republice, ale i k dalším zemím v rámci EU.


Jan Kořán v minulosti opakovaně vedl při realizaci akvizic týmy právníků, které prováděly právní due diligence ve významných tuzemských a slovenských energetických společnostech, které působily zejména při zajišťování distribuce elektřiny a obchodu s ní, výroby a rozvodu tepla a rovněž výroby elektřiny, včetně výroby v jaderných elektrárnách. Stranou pozornosti kanceláře nezůstává ani problematika věcných břemen v energetice, vazby práva energetiky na právo životního prostředí a právo ochrany hospodářské soutěže a v neposlední řadě i vazby na evropskou úpravu energetiky.


Těžiště činnosti kanceláře v předmětném odvětví spočívá zejména ve zpracování právních posudků, memorand a stanovisek, přípravě a korekturách smluv a dalších dokumentů, zastupování před Energetickým regulačním úřadem (např. v licenčních řízeních), jednání s ním či konzultacích s klienty. Kancelář s klienty spolupracuje při budování nových zdrojů (zejména OZE).


1.2.8. Právo ochrany hospodářské soutěže a zastupování před ÚOHS, právo nekalé soutěže


Oba partneři advokátní kanceláře působili jako zástupci klientů v celé řadě řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad/ÚOHS“). Pozornost kanceláře se soustřeďuje jak na otázky zneužití dominantního postavení a tzv. kartelových dohod (ve fázi před zahájením správního řízení Úřadem i v samotném správním řízení), tak i na spojení soutěžitelů, a to z hlediska českého práva (v prvé řadě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže) i z pohledu práva Evropských společenství. Jan Kořán a Josef Fiřt hájili v řízeních před Úřadem zájmy klientů z oblastí elektroenergetiky, lesnictví, dopravy, nakládání s obaly a odpady či plynárenství.


V tomto odvětví práva advokátní kancelář klade důraz zvláště na prevenci a na předcházení eventuálním výhradám Úřadu či jiných soutěžitelů ohledně porušení povinností klientů při jejich působení v hospodářské soutěži, neboť tímto postupem lze snižovat riziko možných negativních dopadů v budoucnu. To úzce souvisí i s úpravou vzájemných smluvních vztahů mezi klientem a dalšími soutěžiteli. Podstatnou součástí know-how v daném oboru představují i znalosti detailů řízení před Úřadem a praktické zkušenosti s tímto řízením.


Při ochraně soukromoprávních vztahů se KF Legal, věnuje právu nekalé soutěže, zejména pak zastupování v soudních sporech týkajících se ochrany před nekalosoutěžním jednáním, problematice náhrady škody v této oblasti atd. I z tohoto hlediska hraje mimořádnou roli předcházení rizikům, která mohou vznikat při jednáních klientů ve vztahu k jejich konkurentům či jiným soutěžitelům.


1.2.9. Veřejné zakázky


S problematikou obchodních smluv i tématikou hospodářské soutěže jsou často úzce spojené i otázky zadávání veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 137/2006 Sb.). Poskytujeme právní služby jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky. Zadavatelům veřejných zakázek poskytujeme právní asistenci zahrnující zpracování nejrůznějších právních posudků a stanovisek, podílíme se na přípravě zadávací dokumentace. Uchazečům o veřejné zakázky obvykle poskytujeme právní poradenství při vypracování jejich nabídek (např. v oblasti úklidu veřejných komunikacích, údržby městské zeleně, stavebních zakázek). Pravidelně zastupujeme uchazeče při řešení námitek proti úkonům zadavatele a v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.


S Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pravidelně komunikujeme a konzultujeme řadu odborných otázek jak v oblasti veřejných zakázek, tak v oblasti hospodářské soutěže.,/p>

Vedle veřejných zakázek máme zkušenosti i v oblasti poskytování veřejné podpory.


1.2.10. Kolektivní investování, kapitálový trh a bankovnictví


Partneři advokátní kanceláře, advokáti Martin Hejný i Jakub Joska se dlouhodobě zaměřují na problematiku finančního práva, zejm. pak otázky spojené s právem kolektivního investování, kapitálového trhu a bankovnictví.


Jakub Joska se od roku 2006 významně podílel zejm. na praktickém reálném rozvoji sektoru non UCITS fondů v České republice, když osobně vedl licenční řízení více než čtyř desítek fondů kvalifikovaných investorů a čtyř investičních společností a následně poskytoval těmto subjektům související právní služby.


Jakub Joska má rovněž praktické zkušenosti z řady dalších řízení (licenčních i sankčních) týkajících se subjektů kapitálového trhu, ať již obchodníků s cennými papíry, investičních zprostředkovatelů či bank. Jakub Joska se rovněž podílel na získání bankovní licence či zastupování dvou nejvýznamnějších globálních poskytovatelů ekonomických informací v rámci správního řízení vedeném příslušných regulátorem.


Martin Hejný podobně jako Jakub Joska získal bohaté zkušenosti v licenčních řízeních před Českou národní bankou. V první řadě získal zkušenosti zejména u obchodníků s cennými papíry, když se podílel např. na tzv. „přelicencování“ významného českého obchodníka s cennými papíry. Martin Hejný dále zastupoval řadu subjektů kolektivního investování, a to při získání příslušných povolení k výkonu činnosti investiční společnosti, investičního fondu či k vytvoření podílového fondu.


Martin Hejný se dále podílel na právních auditech investičních společností a zastupoval investiční společnosti a obchodníky s cennými papíry vedle licenčních řízení i v řízeních o státní kontrole, v sankčních řízeních a ve sporných záležitostech. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti ve zpracování interních dokumentů subjektů kapitálového trhu a při jejich právních auditech.


Martin Hejný i Jakub Joska se dlouhodobě podíleli na činnosti Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR), kde působili jako členové odborných skupin. Díky svým praktickým zkušenostem s fondy kolektivního investování se Jakub Joska jako člen dozorčí rady podílí na snaze obecně prospěšné společnosti Czech Republic for Finance (www.crff.cz) na rozvoji České republiky jako fondového centra.


1.2.11. Další odvětví práva


Aktuálním trendem v advokacii je poskytování komplexních právních služeb klientům. KF Legal však klade v prvé řadě důraz na kvalitu poskytovaných služeb, založenou na zkušenostech a odbornosti. Proto využívá i spolupráce s dalšími advokáty, kteří jsou odborníky na některá jiná odvětví práva. Ať již přímo, anebo právě prostřednictvím spolupracujících odborníků, poskytuje naše advokátní kancelář právní služby i v těchto dalších oblastech:

- Oblast tzv. katalogových firem a obrany proti jejich praktikám. Jan Kořán je ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky činný při obraně zájmů tuzemských podnikatelských i nepodnikatelských subjektů proti nekalým praktikám tzv. katalogových firem. Jan Kořán ohledně problematiky katalogových firem rovněž přednáší a publikuje. KF Legal s cílem předejít jakýmkoliv potenciálním konfliktům zájmů neposkytuje právní služby katalogovým firmám.
- Pracovní právo a oblast kolektivního vyjednávání. Advokátní kancelář se ve spolupráci s externími odborníky věnuje problematice přípravy pracovních a manažerských smluv, dokumentů směřujících k rozvázání pracovního poměru i dalších pracovněprávních dokumentů (pracovní řády, mzdová pravidla). I v této oblasti je namístě klást zvláštní důraz na prevenci a předcházení budoucím sporům za účelem ochrany zájmů klienta.
- Právo na informace a ochrana osobních údajů. Poskytujeme právní služby při posuzování práva na informace a jeho rozsahu na straně jedné a ochrany osobních údajů na straně druhé, především v souvislosti s praktickými potřebami klientů.


II. Profily zakládajících partnerů


Mgr. et Mgr. Jan Kořán, advokát


Jan Kořán je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Jan Kořán souběžně absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo) a bakalářské a magisterské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (obor politologie), v obou případech s vyznamenáním.


V letech 1998-2007 působil v Advokátní kanceláři Kříž a Bělina, nejprve jako advokátní koncipient a po složení advokátních zkoušek s výtečným prospěchem (2001) jako advokát.


Ve své praxi se Jan Kořán dlouhodobě specializuje na obchodní právo, na právo životního prostředí a energetiky a na problematiku hospodářské soutěže.


Od roku 1998 se v oblasti životního prostředí zabývá zejména právní úpravou nakládání s odpady a s obaly, kde se podílel i na legislativních pracích. Kromě toho v oblasti práva životního prostředí mj. řešil otázky spojené s výrobou elektřiny, zvláštním užíváním vod či úložišti radioaktivního odpadu. Během své praxe zastupoval klienty v řadě řízení vedených před příslušnými správními orgány, zejména Ministerstvem životního prostředí.


Jeho další specializací je právo hospodářské soutěže, a to jak problematika zneužívání dominantního postavení a tzv. kartelových dohod, tak i sféra spojení soutěžitelů. Působil v řadě řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, která se týkala zejména činnosti klientů působících v energetice, lesnictví, bankovnictví, dopravě a v oblasti nakládání s odpady a obaly. Účastní se konferencí týkajících se oboru práva hospodářské soutěže.


V oblasti energetiky Jan Kořán disponuje zkušenostmi s poskytováním právních služeb významným subjektům působícím zejména v elektroenergetice a plynárenství. Působil mj. v řízeních před Energetickým regulačním úřadem, zpracovává právní analýzy v této oblasti a podílí se na přípravě smluvní dokumentace.


Pokud se jedná o odvětví obchodního práva, Jan Kořán mj. vedl týmy právníků při právních due diligence ve významných tuzemských i slovenských společnostech působících zejména v oblasti energetiky. Při těchto právních due diligence byla prověřována právní situace auditovaných osob nejenom z hlediska obchodního a společenstevního práva, ale prakticky z hlediska všech podstatných právních odvětví. Jan Kořán se rovněž dlouhodobě zabývá problematikou společenstevního a koncernového práva a právní podporou členů orgánů obchodních společností. Má značné zkušenosti i se smluvní agendou, kde se účastnil celé řady významných transakcí, a rovněž s agendou spornou, tj. s řízeními před českými a mezinárodními rozhodčími soudy a před obecnými soudy.


Jan Kořán se věnuje mj. i přednáškové činnosti, a to zejména v oblasti obchodního práva a též tzv. katalogových firem, a publikuje v odborných časopisech. V praxi, zejména v oblasti bytového práva, zúročuje své zkušenosti z působení v představenstvu bytového družstva (od r. 1998).


Jan Kořán hovoří plynně česky a německy.


Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát


Josef Fiřt je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Josef Fiřt po úspěšném absolvování magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo) pokračoval ve studiu na Právnické fakultě Univerzity v Pasově a v roce 2001 toto postgraduální studium zakončil získáním akademického titulu LL.M. (Magister Legum) se specializací na oblast autorského práva a práv k duševnímu vlastnictví.


V letech 1998-2007 působil v Advokátní kanceláři Kříž a Bělina, nejprve jako praktikant (paralegal), po návratu ze studia v SRN jako advokátní koncipient a po složení advokátních zkoušek s výtečným prospěchem (2004) jako advokát.


Převážná část agendy Josef Fiřta je dlouhodobě tvořena právem nemovitostí, katastrálním právem, obchodněprávní problematikou, právem autorským a právy k duševnímu vlastnictví, správním právem a právem hospodářské soutěže.


Během své patnáctileté praxe se Josef Fiřt v odvětví realit podílel na řadě významných transakcí, během kterých mohl uplatnit i své zkušenosti z několikaletého působení ve funkci místopředsedy výboru společenství vlastníků jednotek. Ty mohl dále zúročit při sepisování kupních, darovacích, směnných a jiných smluv, návrhů na vklad do katastru nemovitostí apod.


Josef Fiřt se dále v oblasti obchodního práva podílel na řadě právních auditů (due diligence) pro nejvýznamnější strojírenské a energetické společnosti, a to nejen na území České republiky, kdy bylo zkoumáno celkové právní postavení auditovaných osob.


Josef Fiřt má rovněž bohaté zkušenosti s právem procesním, neboť se účastnil desítek úspěšných soudních řízeních, a to jak jako advokát strany žalované, tak jako advokát na straně žalobce.


V oblasti práva autorského a práv k duševnímu vlastnictví, ve které je činný již od roku 2001, se Josef Fiřt především zabývá smluvní agendou, kdy jednak vypracovává podle přání klientů konkrétní autorské, licenční smlouvy a posudky a jednak se účastní celé řady významných (i mezinárodních) transakcí. Dále má bohaté zkušenosti se zápisem českých ochranných známek, mezinárodních ochranných známek i známek Evropských společenství a řešením sporů z ochranných známek.


Další specializací Josefa Fiřta je právo hospodářské soutěže, a to především problematika zneužívání dominantního postavení, kdy jednal v řadě řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.


V poslední době se Josef Fiřt stále intenzivněji věnuje na úseku správního práva (a soudnictví) problematice televizního a rozhlasového vysílání, která v souvislosti s procesem připravované digitalizace získává čím dál většího významu.


Josef Fiřt byl činný i jako šéfredaktor časopisu Lege Artis (odborného časopisu pro právníky). Dále se též věnuje přednáškové činnosti, a to jak v komerční sféře (zejména v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, kdy vede odborné semináře pro managery ve významných podnicích), tak na akademické půdě, kdy přednáší pro studenty vysokých škol, zejména problematiku rozhlasového a televizního vysílání.


V roce 2014 úspěšně dokončil studium na pražské Katolické teologické fakultě, během kterého se mj. zabýval církevním právem a obdržel titul magistr teologie.


Josef Fiřt hovoří plynně česky, německy a anglicky.Věříme, že výše uvedená nabídka obsahuje veškeré základní údaje týkající se naší advokátní kanceláře a že Vás naše nabídka zaujala.


V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby dalších informací se na nás prosím obraťte.


V úctě
Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.,
advokát a jednatel
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...