KF Legal


Název společnostiAdvokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
SídloOpletalova 105/55, 110 00 Praha 1
IČO29143608
DIČCZ29143608
ORzapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. z. C 203759


Jsme advokátní kancelář poskytující svým klientům kromě komplexního poradenství v oblasti práva finančního, insolvenčního a procesního, práva energetiky a životního prostředí, práva autorského či kanonického, také právní poradenství v oblasti nemovitostí, katastrálního práva, družstev a bytového práva, dále energetiky, životního prostředí, odpadového hospodářství, hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek.


Samozřejmostí je:

 • poradenství, sepis a revize kupních, darovacích a dalších smluv,
 • zajištění vkladu vlastnických práv k nemovitostem do katastru nemovitostí,
 • zavkladování věcných břemen a služebností.


FINANČNÍ PRÁVO


Jsme předním poskytovatelem komplexní právní podpory v oblasti finančních služeb, disponujícím jedinečnou zkušeností zejména v oblasti fondové správy majetku.


Svým klientům nabízíme poradenství a právní podporu:

 • v oblasti regulace poskytovatelů jednotlivých druhů finančních služeb především stran
  • způsobu a rozsahu poskytování služeb
  • kapitálových a organizačních požadavků
 • při zakládání nových poskytovatelů finančních služeb, zahrnující
  • tvorbu vnitřních předpisů
  • podporu nastavení a kontroly interních procesů
  • podporu řízení právních rizik, vč. přípravy vzorové smluvní dokumentace
  • zastupování v rámci správního řízení a související komunikace s regulátorem
 • v oblasti výkonu činnosti compliance a interního auditu, vč. problematiky AML
 • při státní kontrole orgánem dohledu či v rámci sankčních řízení
 • při implementaci nových regulatorních požadavků
 • v oblasti strukturování investic i jednotlivých transakcí, vč. identifikace optimální právní formy a se zohledněním
 • ekonomické racionality a souvisejících daňových návazností
 • v oblasti akvizic, fúzí a jiných přeměn poskytovatelů finančních služeb
 • interním vzděláváním zaměstnanců


LITIGACE A INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ


Máme bohaté zkušenosti při zastupování klientů v řízeních před obecnými i rozhodčími soudy, a to včetně specifik řízení insolvenčního. Pro klienty zejména vymáháme pohledávky, zastupujeme je v insolvenčních řízeních, jakož i řešíme složité soudní spory týkající se postupování pohledávek a specifických bankovních instrumentů.


Nabízíme svým klientům poradenství a právní podporu zejména v následujících oblastech:

 • vymáhání pohledávek včetně zastupování v rámci exekučního řízení.
 • příprava insolvenčních návrhů a uplatňování pohledávek v rámci insolvenčního řízení, včetně zastupování věřitele v celém procesu insolvenčního řízení (věřitelské orgány, incidenční spory), obrana proti šikanózním insolvenčním návrhům
 • právní podpora insolvenčních správců v rámci insolvenčního řízení (popírání pohledávek, incidenční spory, odpůrčí žaloby)
 • soudní spory týkající se zajišťovacích instrumentů (ručení, zástavy, směnky)
 • soudní spory z úvěrových vztahů a ze specifických bankovních instrumentů, jako jsou bankovní záruky a akreditivy
 • zastupování klientů ve specifických soudních sporech v oblasti energetiky, práva životního prostředí, finančního trhu, veřejných zakázek, ochrany hospodářské soutěže a práv k duševnímu vlastnictví


PRÁVO AUTORSKÉ, IT PRÁVO A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ


Pomáháme ochránit a prosadit práva kreativců a vynálezců v rámci autorského práva a práv souvisejících, zastupuje je rovněž v případech IT práva a software, přičemž úzce spolupracuje s patentovými zástupci.


Mezi hlavní oblasti poskytování právní pomoci řadíme:

 • právní pomoc při implementaci IT systémů a ve smluvní agendě
 • tvorbu smluv - licenčních, podlicenčních, smluv o dílo a smluv o poskytování servisní podpory
 • zastupování autorů a tvůrců před Úřadem průmyslového vlastnictví i Úřadem Evropské Unie pro duševní vlastnictví
 • ochranu a efektivní vynucování duševního vlastnictví a práva k výsledkům technické tvůrčí činnosti
 • zastupování ve sporech o ochranné známky
 • odborné poradenství a podporu při soudních a jiných řízeních (Ochranný svaz autorský, Divadelní, literární a audiovizuální agentura, OAZA, GESTOR - ochranný svaz autorský)


ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Víme, že v energetice a životním prostředí jsou úzce spjaty právní otázky s otázkami ekonomickými a technickými. Vždy usilujeme o to, abychom záležitostem klientů porozuměli jako celku. Využíváme k tomu naše mnohaleté zkušenosti a naše znalosti právní úpravy. Svou odbornost dokazujeme při zastupování v soudních a správních řízeních, přípravě smluvních dokumentů, odborných analýzách a právních auditech.


V segmentu energetiky poskytujeme právní služby v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství zejména v těchto záležitostech:

 • licencovaní výroben, distribučních činností, obchodu a dalších činností v energetice
 • příprava smluvních dokumentů pro vzorové případy i atypické transakce
 • komplexní právní poradenství v energetice, zpracování analýz a doporučení
 • právní due diligence energetických podniků
 • problematika podporovaných zdrojů energie
 • zastupování v řízeních před Energetickým regulačním úřadem a Státní energetickou inspekcí
 • příprava správních žalob a zastupování ve správním soudnictví
 • vazby práva energetiky na právo životního prostředí a právo hospodářské soutěže

Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...